Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 4765
  • 4,460,135

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  18/11/2016

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để phản ánh tính hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.

1. Mẫu bảng thanh toán đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn lập bảng thanh toán đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Ghi rõ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi ở góc độ trên bên trái.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập bảng thanh toán hàng  đại lý, ký gửi.

- Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi.

Mục I Thanh toán số hàng đại lý, ký gửi:

+ Cột A, B, C: Ghi số thứ tự và tên, quy cách, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, hàng hoá nhận đại lý, ký gửi.

+ Cột 1: Ghi số lượng hàng còn tồn cuối kỳ trước.

+ Cột 2: Ghi số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.

+ Cột 3: Ghi tổng số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng hàng tồn ky trước chưa bán và số lượng hàng nhận kỳ này (Cột 3 = cột 1+ cột 2).

+ Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của hàng hoá đã bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá thanh toán là đơn giá ghi trong hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi giữa bên có hàng và bên nhận hàng.

+ Cột 7: Ghi số hàng hoá đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa bán được đến ngày lập bảng thanh toán.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán phát sinh kỳ này.

Mục II: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý, kí gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.

Mục III: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý phải thanh toán với bên có hàng đại lý mới phát sinh đến kỳ này (Mục III = mục II + cột 6 của mục I).

Mục IV: Ghi số tiền bên có hàng đại lý phải thanh toán với bên bán đại lý về số thuế nộp hộ, tiền hoa hồng, chi phí khác,…(nếu có)

Mục V: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý thnah toán cho bên có hàng đại lý  kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc).

Mục VI: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý thanh toán cho bên có hàng đại lý đến thời điểm thanh toán (Mục VI = Mục III - Mục IV - Mục V).

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi do bên nhận bán hàng đại lý, ký gửi lập thành 3 bản. Sau khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán trưởng hai bên soát xét và trình giám đốc hai bên ký duyệt đóng dấu, một bản lưu ở nơi lập (phòng kế hoạch haowjc phòng cung tiêu), 1 bản lưu ở phòng kế toán để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán, 1 bản gửi cho bên có hàng đại lý, ký gửi.

3. Tải mẫu bảng thanh lý hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh lý hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm:

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016

Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133/2016

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới