Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 4
 • 3282
 • 5,180,189

Cách hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  17/11/2016

Tài khoản 336- Phải trả nội bộ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tài khoản 336- Phải trả nội bộ là một trong những tài khoản có sự thay thổng trong Thông tư 133 năm 2016. Vậy nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 336 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tai lớp học học Kế toán thực hành  Lê Ánh

>>>> Xem thêm: hach-toan-tai-khoan-151-theo-thong-tu-133

1. So sánh tài khoản 336 trong Thông tư 133/2016/TT-BTC với Thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/BTC

 

Thông tư 133

Thông tư 200

Quyết Định 48

Tài khoản 336

TK 336: Phải trả nội bộ

TK 3361: Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

TK 3368: Phải trả nội bộ khác

 

 

 

 

TK 336: Phải trả nội bộ

TK 3361:Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

TK 3362: Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá

TK 3363: Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa

TK 3368: Phải trả nội bộ khác

Không có tài khoản 336

 

 

 

 

 

 

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 336 Theo thông tư 133/2016/TT- BTC

 • Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả nội bộ giữa doanh nghiệp(đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (đơn vị cấp dưới); giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.
 • Nội dung các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên TK 336 “Phải trả nội bộ”, bao gồm:

- Khoản phải trả về vốn kinh doanh.

- Các khoản đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp, ph ải trả đơn vị hạch toán phụ thuộc khác.

- Các khoản doanh nghiệp ph ải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc

- Các khoản ph ải trả, ph ải nộp có thể là quan hệ nhận tài sản, vốn, thanh toán vãng lai, chi hộ, trả hộ.

 • Tùy theo việc phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh ngh ệp cấp vàoTK 3361- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh hoặc TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị nội bộ có quan hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải cấp và phải trả.
 • Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu tài khoản 136 và tài khoản 336 giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336- Phải trả nội bộ

Bên nợ TK 336:

 • Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ  thuộc;
 • Số tiền đơn vị hạch toán phụ  thuộc đã nộp cho doanh nghiệp;
 • Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, thu hộ đơn vị nội bộ;
 • Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán.

Bên có TK 336:

 • Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp.
 • Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp DN;
 • Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc;
 • Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ, các khoản thu hộ đơn vị khác;

Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, có 2 tài khoản cấp 2:

 

 

 

Bình luận

Tin tức mới