Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 25
 • 2231
 • 5,067,879

Chi tiết cách định khoản các bút toán cuối kỳ

  17/02/2017

Bút toán cuối kỳ kế toán là những bút toán phản ánh chi phí tổng hợp phát sinh trong cả kỳ hoặc những bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách định khoản các bút toán cuối kỳ.

>>> Xem thêm: Báo cáo tình hình tài chính mẫu số B01-DNNKLT theo thông tư 133

I. Những bút toán cuối kỳ kế toán cần thực hiện

Cuối mõi tháng, quý, năm, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

 • Bút toán tính lương,
 • Bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; trích khấu hao tài sản cố định,
 • Bút toán kết chuyển thuế GTGT (Nếu có)
 • Các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

bao-cao-tai-chinh 

II. Cách định khoản các bút toán cuối kỳ

1. Định khoản bút toán tính lương

 • Bút toán 1: Khi tính lương của người lao động ở các bộ phận (Lấy số liệu trong phần tổng thu nhập theo từng bộ phận). Tùy thuộc vào lao động làm việc ở bộ phận nào để tính vào chi phí của bộ phận đó. Định khoản như sau:

Nợ TK 622: Lao động trực tiếp sản xuất sản phầm
Nợ TK 6231: Lao động sử dụng máy thi công
Nợ TK 6271: Lao động làm việc tại phân xưởng
Nợ TK 6411: Lao động ở bộ phận bán hàng
Nợ TK 6421: Lao động làm việc ở bộ phận quản lý doanh nghiệp
          Có TK 334: Phải trả người lao động (3341, 3348).

 • Bút toán 2: Tính các khoản trích theo lương để khấu trừ vào thu nhập của người LĐ (BHXH, BHYT, BHTN)

Nợ TK 3341: Phải trả người lao động (3341)
      Có TK 3383: BHXH (8% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3384: BHYT (1,5% x thu nhập tính bảo hiểm
       Có TK 3386: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 3: Tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của LĐ trực tiếp sản xuất sản phẩm tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp trong kỳ.

Nợ TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp
      Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 4: Định khoản tính các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên QLPX vào chi phí của doanh nghiệp trong kỳ.

Nợ TK 627: Chi phí quản lý phân xưởng
      Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 5: Định khoản các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của NVBH vào chi phí bán hàng của doanh nghiệp.

Nợ TK 6421: Chi phí nhân công trực tiếp
      Có TK 3382: KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3383: BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3384: BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3389: BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 6: Định khoản các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) của nhân viên QLDN vào chi phí của doanh nghiệp.

Nợ TK 6422: Chi phí QLDN
      Có TK 3382 – KPCĐ (2% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3383 – BHXH (18% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3384 – BHYT (3% x thu nhập tính bảo hiểm)
      Có TK 3389 – BHTN (1% x thu nhập tính bảo hiểm)

 • Bút toán 7: Định khoản khấu trừ thuế TNCN (nếu có) vào lương

Nợ TK 334 Tổng số thuế thu nhập cá nhân

    Có TK 3335

 • Bút toán 8: Định khoản khi trả lương cho công nhân viên:

Nợ TK 334: Số tiền còn phải thanh toán cho công nhân viên

           Có TK 111 hoặc TK 1121

 • Bút toán 9: Định khoản thanh toán tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383: Số tiền đã trích BHXH

Nợ TK 3384: Số tiền đã trích BHYT

Nợ TK 3389: Số tiền đã trích BHTN

           Có TK 1111, 1121

2. Định khoản bút toán trích khấu hao tài sản cố định:

Nợ TK 627: Khấu hao của bộ phận phân xưởng

Nợ TK 6421: Khấu hao ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 642: Khấu hao ở bộ phận quản lý

          Có TK 2141: Tổng số khấu hao.

3. Định khoản bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn:

Nợ TK 627: CP trả trước ở bộ quản lý phân xưởng

Nợ TK 6421: CP trả trước ở bộ phận bán hàng

Nợ TK 6422: CP trả trước ở bộ phận quản lý

      Có TK 242: Tổng số đã phân bổ trong kỳ

4. Định khoản bút toán kết chuyển thuế GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

Nợ TK 3331

    Có TK 1331 Số tiền là số nhỏ hơn giữa số dư Nợ TK 133 với số dư Có TK 3331

5. Định khoản bút toán tập hợp giá vốn hàng bán trong kỳ

Nợ TK 632

      Có TK 156

6. Định khoản bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 5111

       Có TK 521

7. Định khoản bút toán kết chuyển doanh thu:

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (5111, 5112, 5113)
Nợ TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ
Nợ TK 515: Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 711: Thu nhập khác
     Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

8.   Định khoản bút toán kết chuyển giá vốn, chi phí:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 632: Số dư Nợ tài khoản giá vốn hàng bán
     Có TK 635: Chi phí tài chính
     Có TK 641: Chi phí bán hàng
     Có TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp
     Có TK 811: Chi phí khác

9.   Định khoản bút toán xác định lợi nhuận kế toán

- Trường hợp 1: Nếu Doanh thu > Chi phí (bên Có TK 911 > bên Nợ TK 911) tức là doanh nghiệp có lãi hạch toán như sau:

-          Xác định CP thuế TNDN phải nộp:

Nợ TK 821: Chi phí thuế TNDN

Có TK 3334

-          Kết chuyển lợi nhuân
Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 821
         Có TK 4212

- Trường hợp 2: Nếu Doanh thu < Chi phí (bên Nợ TK 911 > bên Có TK 911) tức là doanh nghiệp lỗ kế toán hạch toán như sau:
Nợ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối
    Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Từ khóa liên quan: kết chuyển cuối kỳ, bút toán kết chuyển cuối kỳ, định khoản các bút toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh, xac dinh ket qua kinh doanh....

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tại kế toán uy tín nhất 

Fanpage Kế toán Lê Ánh

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Bình luận

Tin tức mới