Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  10/03/2017

Kiểm tra số liệu tài khoản 131 và 331 trên báo cáo tài chính

Tài khoản 131 và 331 là tài khoản phản ánh công nợ phải thu và công nợ phải trả trong doanh nghiệp. Trong bảng cân đối kế toán, tài khoản 131 và 331 có thể có số dư ở cả hai bên

  23/11/2016

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu thu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số tiền, ngoại tệ,…thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối vớ

  22/11/2016

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được lập ra nhằm theo dõi số lượng và giá trọ hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quả

  19/11/2016

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán Mẫu số 05 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

  19/11/2016

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng Mẫu số 04 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

  18/11/2016

Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03 – TT)

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

  18/11/2016

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để phản ánh tính hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền v

  17/11/2016

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định

  16/11/2016

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản pharm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý

  16/11/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm theo dõi số lượng, vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.