Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hàn

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC là loại sổ kế toán rất quan trọng của các kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn mẫ

  14/11/2016

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hàn

  14/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hàn

  12/11/2016

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành c

  10/11/2016

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế dộ tài khoản kế toán áp dụng cho daonh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiể

  10/11/2016

Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đ

  10/11/2016

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán). Số liệu ghi trên Nhật

  09/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thuế GTGT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp. Sổ này dùng để phản ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp. Các kế toán t

  08/11/2016

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ đăng ký chứng từ ghi sổ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừ