Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  01/12/2016

Phương pháp kế toán tài khoản 211 theo Thông tư 133

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?

  01/12/2016

Nguyên tắc kế toán tài khoản TSCĐ 211 theo Thông tư 133

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?

  30/11/2016

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

  30/11/2016

Cách hạch toán tài khoản 157 theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 157 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  30/11/2016

Phương pháp kế toán tài khoản 156 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 156 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  30/11/2016

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin h

  30/11/2016

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC được mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,… dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí). Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp

  30/11/2016

Cách hạch toán tài khoản 156 theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán Tài khoản 156 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  29/11/2016

Cách toán tài khoản 155 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 155 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  29/11/2016

Phương pháp kế toán tài khoản 154 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 154 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào