Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  29/11/2016

Phương pháp kế toán tài khoản 154 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 154 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 153 - CÔNG CỤ, DỤNG CỤ (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Công cụ, dụng cụ

  29/11/2016

Nguyên tắc kế toán tài khoản 154 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 154 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 151 - HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 151 - hàng mua đang đi đường như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Hàng mua đang đi đường

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 141 - TẠM ỨNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 141 - Tạm ứng như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Tạm ứng

  29/11/2016

Cách hạch toán Tài khoản 152 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản 152 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  29/11/2016

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ké toán ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng djay tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm kế toán Lê Ánh

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 138 - PHẢI THU KHÁC (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 138 - phải thu khác​ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan phải thu khác

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán (ngoài TK 131, 331) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán và theo từng loại ngoại tệ. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế to

  29/11/2016

Cách hạch toán tài khoản 153 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản Công cụ dụng cụ 153 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào