Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/12/2016

TÀI KHOẢN 155 - THÀNH PHẨM (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 155 - Thành phẩm như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Thành phẩm

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành dịch vụ

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành dịch vụ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành dịch vụ

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành nông nghiệp

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành nông nghiêp như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành nông nghiệ

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành công nghiệp

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

  02/12/2016

TÀI KHOẢN 154 - CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG (Thông tư 200/2014/TT-BTC) trong ngành xây dựng

cách hạch toán và định khoản tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong ngành xây dựng như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang trong nghành xây dựng

  02/12/2016

Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

  01/12/2016

Cách hạch toán Tài khoản 217 theo Thông tư 133

Tài khoản 217 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?

  01/12/2016

Cách hạch toán Tài khoản 214 theo Thông tư 133

Tài khoản 214 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?

  01/12/2016

Phương pháp kế toán tài khoản 211 theo Thông tư 133

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?

  01/12/2016

Nguyên tắc kế toán tài khoản TSCĐ 211 theo Thông tư 133

Tài khoản 211 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào?