Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  29/11/2016

TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 136 - Phải thu nội bộ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Phải thu nội bộ​

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ. (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 133 - thuế GTGT được khấu trừ​ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan thuế GTGT được khấu trừ​

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng, ban làm căn cứ để đối chiếu khi t

  29/11/2016

TÀI KHOẢN 131 - PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 131 - phải thu của khách hàng như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan phải thu của khách hàng​

  28/11/2016

TÀI KHOẢN 128 - ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn​ như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn​

  28/11/2016

Cách hạch toán Tài khoản 141 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản Tạm ứng 141 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  28/11/2016

TÀI KHOẢN 121 - CHỨNG KHOÁN KINH DOANH (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 121 chứng khoán kinh doanh như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan chứng khoán kinh doanh

  28/11/2016

Phương pháp kế toán Tài khoản 138 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán Tài khoản phải thu khác 138 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào

  28/11/2016

TÀI KHOẢN 113 - TIỀN ĐANG CHUYỂN (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

Cách hạch toán và định khoản tài khoản 113 tiền đang chuyển như thế nào ? Các nghiệp vụ quan trọng trong cách định khoản hạch toán kế toán liên quan tiền đang chuyển

  28/11/2016

Cách hạch toán Tài khoản 131 theo Thông tư 133

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán