Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 1948
  • 7,087,826

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  12/11/2016

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán tổng hợp ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập bảng thanh toán tiền làm thêm giờ như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số 06 - LĐTL: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Bài viết xem thêm: Mẫu phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo thông tư 133

2. Hướng dẫn cách ghi bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận làm việc.

Dòng tháng năm: Ghi rõ tháng và năm mà người lao động tiền hành làm thêm giờ.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên của người làm việc thêm giờ.

Cột 1: Ghi hệ số lương người lao động đang hưởng.

Cột 2: Ghi hệ số phụ cấp chức vụ người lao động, đang hưởng.

Cột 3: Ghi tổng số hệ số người làm thêm được hưởng (Cột 3=Cột 1+ Cột 2)

Cột 4: Ghi số tiền lương tháng được hưởng tính bằng: Lương tối thiểu (Theo quy đinh của nhà nước) nhân với (x) Hệ số lương cộng với (+) Phụ cấp chức vụ.  Nên học kế toán ở đâu

Cột 5: Ghi mức lương ngày được tính bằng Lương tối thiểu (theo quy định của Nhà nước) x (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ)/22 ngày.

Cột 6: Ghi mức lương ngày giờ được tính bằng Cột 5 chia cho 8 giờ.

Cột số giờ làm thêm ngày thường, số giờ làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật, số giờ làm thêm ngày lễ (Cột 7, 9, 11, 13) căn cứ vài bảng chấm công làm thêm giờ thực tế của tháng đó để ghi. khóa học kế toán căn bản

Cột thành tiền của làm thêm ngày thường (cột 8) = số giờ (cột 7) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.

Cột thành tiền làm thêm ngày thứ 7, CN (cột 10) = số giờ (cột 9) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.

Cột thành tiền làm thêm ngày lễ, tết (cột 12) = số giờ (cột 11) x mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.

Cột thành tiền làm thêm buổi đêm (cột 14)= số giờ (cột 13) nhân (x) mức lương giờ (cột 6) x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.

Cột 15: Ghi tổng cộng số tiền Cột 15 = cột 8 + cột 10 + cột 12 + cột 14.

Cột 16, 17: Ghi số giờ công nghỉ bù của những ngày làm thêm và số tiền tương ứng của những ngày nghỉ bù phải trừ không được thanh toán tiền.

Cột 17 = cột 16 x Hệ số làm thêm theo quy định hiện hành.

Cột 18: Ghi só tiền làm thêm thực thanh toán cho người làm thêm.

Cột 18 = cột 15 - cột 17.

Cột C – Ký nhận: Người làm thêm sau khi nhận tiền phải ký vào cột này.

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 1 bản để làm căn cứ thanh toán.

3. Tải miễn phí mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi, các bạn có thể tải mẫu bảng thanh toán tiền làm them giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Hiện tại, ngoài đào tạo kế toán, trung tâm Lê Ánh còn có các khóa học xuất nhập khẩu được đào tạo chuyên sâu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới