Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 3000
  • 4,935,517

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

  23/11/2016

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016 dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, nhằm đối chiều với số liệu Tài khoản 152, 153, 155, 156 trên sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá như sau:

1. Mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

2. Hướng dẫn ghi bảng tổng hợp chi tiết, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/216

Mỗi tài khoản vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá được lập một bảng riêng. Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá để lập.

- Cột A: Ghi số thứ tự vật liệu, dụng vụ, sản phẩm, hàng hoá.

- Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá (Mỗi thứ ghi 1 dòng).

- Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ ( Số liệu dòng đầu tồn kỳ ở cột 7 trên Sổ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

- Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

- Cột 3: Gía trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

- Cột 4: Gía trị tồn cuối kỳ (Ly số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá).

Sauk hi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các Tài khoản 152, 153, 155 và 156.

 + Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.

 + Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.

 + Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.

 + Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.

3. Tải mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Để thuận lợi cho việc ghi chép Sổ sách, các bạn có thể tải mẫu bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Bài viết xem thêm:

Mẫu sổ chi tiết vật liệu. dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 133/2016

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới