Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 19
  • 369
  • 5,312,984

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  22/11/2016

Sổ quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt như sau:

1. Mục đích lập sổ quỹ tiền mặt:

Sổ quỹ tiền mặt dùng cho thủ quỹ (hoặc dùng cho kế toán tiền mặt) để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.

2. Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu số S04a - DNN: Sổ quỹ tiền mặt

3. Hướng dẫn cách ghi sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt được mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết tiền mặt và tên sổ sửa lại là “ Sổ kế toán chi tiết tiền mặt”.

- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, xuất quỹ/

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.

- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi.

- Cột 1: Số tiền nhập quỹ.

- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.

- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng số tiền mặt trong két.

Định ký kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “ Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.

* Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở: “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” (Mẫu số S04b-DNN). Sổ này có thêm cột F” Tài khaorn đối ứng” để phản ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài khoản 111 “Tiền mặt”.

4. Tải miễn phí mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để làm tốt hơn công tác ghi sổ, bạn có thể tải mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016 : Mẫu số S04a - DNN

Bài viết xem thêm: Mẫu sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa theo thông tư 133

Bình luận

Tin tức mới