Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 17
  • 1749
  • 4,457,119

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  30/11/2016

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi và tính giá thành sản xuất từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng kỳ hạch toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ như sau:

1. Mẫu thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Căn cứ vào Thẻ tính giá thành kỳ trước và sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ này để ghi số liệu vào Thẻ tính giá thành, như sau:

- Cột A: Ghi tên các chỉ tiêu.

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu.

- Từ Cột 2 đến Cột 9: Ghi số tiền theo từng khoản mục giá thành. Số liệu ghi ở cột 1phari bằng tổng số liệu ghi từ cột 2 đến cột 9.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ”: Căn cứ vào thẻ tính giá thành kỳ trước (dòng “chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ) đẻ ghi vào chi tiêu “Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ” ở các cột phù hợp.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” : Căn cứ vào số liệu phản ánh trên sổ kế toán chi tiết chi phí SXKD để ghi vào chỉ tiêu “Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ” ở các cột phù hợp.

- Chỉ tiêu (dòng) “ Gía thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ” được xác định như sau:

Gía thành sản phẩm

=

Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ

+

Chi phí SXKD phát sinh

-

Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

- Chỉ tiêu (dòng) “Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”: Căn cứ vào biên bản kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang để ghi vào chỉ tiêu “ Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ”.

3. Tải miễn phí về thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016

Để thuận tiện cho việc ghi sổ các bạn có thể tải thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC tại đây.

Bài viết xem thêm:

Mẫu thẻ kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Bình luận

Tin tức mới