Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 40
  • 1530
  • 5,283,058

Điều kiện hạch toán tiền lãi vay được tính vào chi phí hợp lệ

  07/07/2017    Lượt xem : 1174

Doanh nghiệp của bạn đi vay tiền ngân hàng để phuc vụ sản xuất kinh doanh nhưng cuối năm tính thuế TNDN lại không được tính tiền lãi vay vào chi phí hợp lệ. Vì sao lại như vậy, điều kiện để khoản chi này được giảm thuế cần những gì.