Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 13
  • 3330
  • 5,696,337

Hạch toán tài khoản 136 – phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  29/09/2016

Tài khoản phải thu nội bộ 136 theo thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào, các kế toán trưởng tại lớp học Kế toán thực hành hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau.

>>>Bài viết xem thêm: khóa học kế toán căn bản cho người mới bắt đầu

1. So sánh tài khoản 136 - Phải thu nội bộ của thông tư 133/2016 với Thông tư 200/2014/BTC và Quyết định 48/2006/BTC

So sánh tài khoản 136 của thông tư 133/2016 và thông tư 200/2014 với QĐ 48/2006
  Thông tư 133/2016/BTC  Thông tư 200/2014/BTC  Quyết định 48/2006/BTC 

Tài khoản 136 

 TK 136: Phải thu nội bộ bao gồm các tài khoản cấp 2 sau;

- 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
- 1368: Phải thu nội bộ khác

Không có TK 1362 và 1363

Bao gồm các tài khoản cấp 2;
- 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
-1362: Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá
-1363: Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
- 1368: Phải thu nội bộ khác
 Không có tài khoản 136                                                     

 2. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 136 theo thông tư 133 năm 2016

a) Tài khoản 136 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp dưới) hoặc giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc với nhau. Các đơn vị cấp dưới là đơn vị hạch toán phụ thuộc nhưng có tổ chức công tác kế toán như chi nhánh, xí nghiệp, nhà máy…
b) Nộ i dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào tài khoản 136 bao gồm:

    Ở đơn vị cấp trên:
+ Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;
+ Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;
+ Các khoản cấp dưới nhờ cấp dưới thu hộ ;
+ Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;
+ Các khoản đã giao cho đơn vị cấp dưới để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;
+ Các khoản phải thu vãng lai khác.
•    Ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc:
+ Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được;
+ Giá trị sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chuyển cho đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác để bán;
+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị nội bộ ;
+ Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ;
+ Các khoản đã chi, đã trả hộ đơn vị cấp trên và đơn vị nội bộ khác;
+ Các khoản phải thu nội bộ vãng lai khác.
c) Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị cấp dưới có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Doanh nghiệp cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong kỳ kế toán.
d) Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ “, Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với từng đơn vị cấp dưới có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị cấp dưới h ạch toán phụ thuộc hoặc đơn vị nội bộ khác, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” và Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” (theo chi tiết từng đối tượng). Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.


3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 136

Bên Nợ:

•    Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới;
•    Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội b ộ khác;
•    Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp lên;
•    Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về các khoản cấp trên phải giao xuống;
•    Số ti ền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dị ch vụ giữa các đơn vị nội bộ với nhau;
•    Các khoản phải thu nội bộ khác.
Bên Có:
•    Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị cấp dưới;
•    Số tiề n đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
•    Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ với cùng một đối tượng
Số dư bên Nợ:  Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.

Tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC có 2 tài khoản cẩp 2:

•   Tài khoản 1361 – Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên để phản ánh số vốn kinh doanh hiện có ở các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc do đơn vị cấp trên giao
•   Tài khoản 1368 – Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu khác giữa các đơn vị nội bộ ngoài vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

4. Sơ đồ hạch toán tài khoản 136 - Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết liên quan:  Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo thông tư 133

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp.

Bình luận

Tin tức mới