Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 9
  • 2220
  • 6,955,669

Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

  31/12/2016

Từ ngày 1/1/2017, các doanh nghiệp vừa và nhỏ áo dụng hệ thống tài khoản kế toán theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC sẽ thực hiện chuyển đổi sang áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC. Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán từ QĐ 48/2006/QĐ-BTC sang thông tư 133/2016/TT-BTC theo điều 91 - Chuyển số dư trên sổ kế toán của Thông tư 133.

Thông tư 133/2016/TT-BTC có sự thay đổi 1 số tài khoản so với QĐ 48/2006/QĐ-BTC 

Do đó, Kế toán phân ra 2 trường hợp:học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất tphcm

TH1: Đối với các tài khoản không có sự thay đổi từ QĐ48/2006 sang thông tư 133/2016/TT-BTC:

Kế toán thực hiện chuyển số dư đầu kỳ các tài khoản này theo thông tư 133/2016/TT-BTC bằng cách:

  • Chuyển số dư cuối kỳ năm 2016 theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC thành số dư đầu kỳ năm 2017 theo thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bài viết xem thêm: lớp kế toán thực hành

TH2: Đối với các tài khoản có sự thay đổi từ QĐ 48/2006 sang thông tư 133/2016/TT-BTC:

Kế toán thực hiện chuyển số dư tài khoản như sau:

STT

Số dư của Tài khoản

(Theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC)

Chuyển sang theo dõi tại các TK

(Theo TT 133/2016/TT-BTC)

1

Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và 1123

- Nếu Vàng bạc, kim khí quý, đá quý được phân loại là hàng tồn kho: Kế toán chuyển số dư cuối kỳ 2016 thành số dư đầu kỳ 2017 các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa.

- Nếu vàng bạc, đá quý, kim khí quý không được phân loại là hàng tồn kho: Kế toán chuyển số dư cuối kỳ 2016 thành số dư đầu kỳ 2017 của TK 2288 - Đầu tư khác.

2

Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn, không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288)

3

Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 242 - Chi phí trả trước

4

Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

5

Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội dung dự phòng);

6

Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính

7

Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

Chuyển thành SDĐK 2017 của TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược

8

Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường (đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả

Chuyển thành SDĐK của TK 352 - Dự phòng phải trả (chi tiết TK 3524).

Kế toán Lê Ánh mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Mẫu sổ chi tiết các tài khoản theo thông tư 133

Sổ sách kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC: Download Hệ thống tài khoản kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm chi tiết.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat/

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

ế

Bình luận

Tin tức mới