Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  27/02/2017

Quy định về chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Các bút toán phân bổ chi phí trả trước và trích khấu hao tài sản cố định được kế toán thực hiện vào mỗi cuối kỳ kế toán.

  18/11/2016

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu

  12/11/2016

Thẻ quầy hàng Mẫu số 02 – BH theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thẻ quầy hàng theo dõi số lượng và giá trị hàng hoá trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hoá và lập bảng kê bán hàng từng ngày

  11/11/2016

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán

  11/11/2016

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Mẫu số 07 – VT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

  11/11/2016

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tự, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho,

  04/11/2016

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm

  03/11/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu báo vật tư cuối kỳ nhằm theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

  02/11/2016

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm nhằm xác định số lượng, quy cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để quy trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

  02/11/2016

Mẫu Phiếu xuất kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu xuất kho nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng