Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/11/2016

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xi