Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/11/2016

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phiếu nhập kho nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

  24/08/2016

Quy định về hồ sơ, chứng từ đề nghị tạm ứng

Khi nhân viên được cử đi công tác hay mua hàng hóa, nguyên vât liệu cho doanh nghiệp, người lao động có thể được tạm ứng trước một khoản tiền. Để được tạm ứng như vậy, người lao động cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ.

  24/08/2016

Nguyên tắc tạm ứng theo quy định mới nhất năm 2016

Tạm ứng cần phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích. Khi tạm ứng, kế toán cần tuân thủ những nguyên tắc tạm ứng.

  24/08/2016

Hướng dẫn chi tiết cách định khoản các khoản tạm ứng

Các nghiệp vụ liên quan đến tạm ứng là nghiệp vụ thanh toán quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán cần theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng để đảm bảo việc tạm ứng đúng nguyên tắc.