Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  25/02/2017

Kỹ năng kiểm tra chi phí lương cho người lao động

Chi phí lương cho người lao động là một trong những khoản chi phí phức tạp nhất trong doanh nghiệp. Do vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thật cẩn thận chứng từ và các khoản chi cho người lao động trước khi nộp báo cáo tài chính

  23/02/2017

Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017

Phụ cấp ăn trưa, ăn ca mà người lao động được hưởng nếu trong mức quy định của nhà nước thì được coi là thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân

  13/01/2017

Bảng phân bố tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 1-LĐTL, TT 200/2014/TT-BTC

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội là chứng từ dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương và tiền công thực tế phả trả cho người lao đông bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn trích nộp cho đối tượng sử dụng lao động trong năm

  15/11/2016

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để xác định tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (trong quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội

  12/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc ngoài giờ theo yêu cầu công việc.

  11/11/2016

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

  11/11/2016

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán tiền lương cho người lao động

  11/11/2016

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC lập ra để theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.

  10/11/2016

Bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng chấm công theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH,... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị.

  26/08/2016

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 đang được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Quốc hội. Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 được đề xuất tang và áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP.