Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  17/11/2016

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng kê mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hoá, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định

  16/11/2016

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản pharm, hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo quản, xử lý

  16/11/2016

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm theo dõi số lượng, vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

  16/11/2016

Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá) theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định số lượng, qui cách, chất lượng, vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá trước khi nhập kho, làm căn cứ để qui cách trách nhiệm trong thanh toán và bảo quản.

  15/11/2016

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu nhập kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho làm căn cú ghi Thẻ kho, thanh toán tiền hàng, xác định trách nhiệm với người có liên quan và ghi sổ kế toán.

  15/11/2016

Phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu xuất kho theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm theo dõi chặt chẽ số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm

  31/08/2016

Kinh nghiệm xử lý hàng hóa thừa chờ xử lý hay nhất

Xử lý hàng hóa thừa chờ xử lý như thế nào trong trường hợp số hàng nhập kho thực tế nhiều hơn số hàng trên hóa đơn là câu hỏi của rất nhiều kế toán viên mới vào nghề.

  30/08/2016

Kinh nghiệm xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý hay nhất

Xử lý hàng hóa thiếu chờ xử lý như thế nào trong trường hợp số hàng nhập kho thực tế ít hơn số hàng trên hóa đơn là câu hỏi của rất nhiều kế toán viên mới vào nghề.

  26/08/2016

Cách hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng (Chi phí vận chuyển, bốc dỡ…)

Chi phí mua hàng là những chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình mua hàng. Bao gồm các chi phí sau: Chi phí bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi; chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp

  13/07/2016

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho

Hàng tồn kho là tài khoản tài sản có số dư bên Nợ, nhưng trong nhiều trường hợp sai bút toán từ trong kỳ dẫn đến có số dư bên Có. Hoặc đôi khi quá trình theo dõi sổ sách không sát sao dẫn đến hàng trong kho hết mà trên sổ sách vẫn còn dương. Bài viết này,