Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  28/03/2019

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất

Hiện tại vẫn được áp dụng tại thông tư 45/2013/TT-BTC vẫn được áp dụng để hướng dẫn cho khung khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2019. Các bạn cùng tham khảo chi tiết trong bài viết sau nhé.

  21/07/2017

Cách tính thuế đối với tài sản cố đinh trên đất đi thuê mượn

Doanh nghiệp đi thuê, mượn mặt bằng để sản xuất kinh doanh thì tính thuế với tài sản cố định trên đất đi thuê, mượn như thế nào? Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn qua bài viết “Cách tính thuế đối với tài sản cố đinh trên đất đi thuê

  14/06/2017

Thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình với doanh nghiêp

Tài sản cố định khi đã sử dụng hết giá trị muốn khâu hao phải cần những chứng từ gì, thủ tục thanh lý tài sản cố định có phức tạp không

  15/02/2017

Quy trình kiểm kê tài sản cố định và cách xử lý chênh lệch

Kiểm kê tài sản cố định thường được thực hiện vào cuối mỗi năm tài chính do tài sản cố định thường có giá trị lớn và ít biến động trong kỳ.

  13/01/2017

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD

Biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành là chứng từ kế toán quan trong được lập ra để xác nhận quá trình bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành xòn việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản và bên sửa chữa.

  29/11/2016

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại từng nơi sử dụng nhằm quản lý tài sản và dụng cụ đã được cấp cho các phòng,

  25/11/2016

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 02 – TSCĐ) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán

  25/11/2016

Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu thẻ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi do nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ

  25/11/2016

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Mẫu số 01 - TSCĐ) theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài...đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên

  25/11/2016

Mẫu sổ tài sản cố định theo Thông tư 133/2016

Mẫu sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định.