Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  19/11/2016

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ Mẫu số 04 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên bản đánh giá lại TSCĐ là việc xác nhận việc đánh giá lại TSCĐ và làm căn cứ ghi sổ kế toán và các tài liệu liên quan đến số chênh lệch (tăng, giảm) do đánh giá lại TSCĐ.

  18/11/2016

Mẫu Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ Mẫu số 06 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

  18/11/2016

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ Mẫu số 05 – TSCĐ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biên bản kiểm kê tài sản cố định nhằm xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có, thừa thiếu so với số kế toán trên cơ sở đó tăng cường quản lý tài sản cố định và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

  14/11/2016

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá tri của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

  26/05/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Nhiều bạn kế toán viên khi đi làm thường cảm thấy lúng túng về các công việc của một kế toán tài sản cố định. Một trong những công việc quan trọng của Kế toán

  24/05/2016

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

  19/05/2016

Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Nhiều kế toán viên khi đi làm thường cảm thấy lúng túng về các công việc của một kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Các bạn không biết xử lý trong trường hợp tăng tài sản cố định thì làm những thủ tục gì? Trường hợp giảm tài sản cố định thì làm những thủ tục

  17/05/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  16/05/2016

Quy định thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Khi công ty mua bất kỳ một tài sản cố định nào về thì kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính để xác định thời gian trích khấu hao cho

  13/05/2016

03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư mới nhất.

Theo quy định của Luật Kế toán, Doanh nghiệp được tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ sao cho phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ trình bày các phương pháp trích khấu hao TSCĐ hiện nay