Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  29/04/2016

Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định mới nhất 2016

Việc ghi nhận TSCĐ là 1 việc làm thường xuyên của Kế toán, tuy nhiên có những kế toán vì không hiểu hết các điều kiện ghi nhận TSCĐ nên đã dẫn đến hạch toán nhầm lẫn và sai sót. Kế toán Lê Ánh tổng hợp các điều kiện để ghi nhận TSCĐ như sau: