Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  25/03/2019

Thủ tục tạm ứng trong doanh nghiệp

Tạm ứng là một trong những nghiệp vụ phát sinh khá thường xuyên trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp lại chưa có sự kiểm soát chặt chẽ và hệ thống nên nhiều khi kế toán vẫn có những lỗi sai nghiêm trọng. Để theo dõi và kiểm soát chặt chẻ các kho

  03/11/2017

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN DOANH THU THEO THÔNG TƯ 200

Nguyên tắc kế toán các khoản Doanh thu được quy định tại thông tư 200 có một số nội dung mới được bổ sung và thay thế so với Quyết định 15/2006.

  18/02/2017

Hướng dẫn xử lý quỹ tiền mặt bị âm

Quỹ tiền mặt bị âm là nghiệp vụ kế toán, do xơ xuất kế toán không để ý tới các nghiệp vụ chi tiết, khi lên báo cáo tài chính mới phát hiện.

  10/01/2017

Phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi là chứng từ để xác định tiền mặt và ngoại tệ thực tế được xuất quỹ, dựa vào đó làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, kê khai, ghi sổ quỹ và ghi sổ kế toán.

  30/11/2016

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

  29/11/2016

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi theo Thông tư 133/2016/TT-BTC nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ké toán ghi sổ kế toán.

  25/11/2016

Mẫu Bảng kê chi tiền Mẫu số 09 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

  25/11/2016

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08b – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08b – TT là biên bản nhằm xác nhận tiền ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý… tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán chênh lệch

  25/11/2016

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a- TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch

  19/11/2016

Mẫu Biên lai thu tiền Mẫu số 06 – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Khi doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp cần có biên lai thu tiền để làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ