Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  22/11/2016

Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ quỹ tiền mặt là một trong các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp kế toán thực hành của trung tâm Lê Ánh hướng dẫn bạn mẫu sổ và cách thức ghi sổ quỹ tiền mặt như sau:

  22/11/2016

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong số các sổ chi tiết dùng chung cho các hình thức kế toán.

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung.

  17/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133/2016/TT-BTC là loại sổ kế toán rất quan trọng của các kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các kế toán trưởng tham gia giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành của Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn

  14/11/2016

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký mua hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung.

  14/11/2016

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký chi tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung.

  12/11/2016

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ nhật ký thu tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là một trong các loại sổ Nhật ký đặc biệt, là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung.

  10/11/2016

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái số S02c2-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế dộ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

  10/11/2016

Mẫu Sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Cái S02c1-DNN theo Thông tư 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định theo chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.

  10/11/2016

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu sổ Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC là sổ kế toán tổng hợp duy nhất dùng để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán).