Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 2582
  • 6,120,593

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a- TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  25/11/2016

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số ch