Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 3242
  • 6,944,738

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  11/11/2016

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng, là chứng từ để đơn vị có hàng và đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở Kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách lập Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi  tại nơi sử dụng như sau:

1. Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi tại nơi sử dụng

Mẫu số 01 - BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

2. Hướng dẫn cách ghi bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi tại nơi sử dụng

  • Ghi rõ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu đơn vị nhận bán hàng đại lý, ký gửi ở góc trên bên trái.

  • Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi.

  • Ghi rõ số hiệu, ngày, tháng, năm của hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi. Học kế toán ở đâu tốt

Mục I Thanh toán số hàng đại lý, ký gửi:

      + Cột A, B, C: Ghi số thứ tự và tên, quy cách, phẩm chất, đơn vị tính của sản phẩm, hàng hoá nhận đại lý, ký gửi.

      + Cột 1: Ghi số lượng hàng còn tồn cuối kỳ trước.

      + Cột 2: Ghi số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi kỳ này.

      + Cột 3: Ghi tổng số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi tính đến cuối kỳ này gồm số lượng hàng tồn kỳ trước chưa bán và số lượng hàng nhận kỳ này (Cột 3 = Cột 1 + Cột 2).

      + Cột 4, 5, 6: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của hàng hoá đã bán phải thanh toán của kỳ này. Đơn giá thanh toán là đơn giá ghi trong hợp đồng bán hàng đại lý, ký gửi giữa bên có hàng và bên nhận hàng.

+ Cột 7: Ghi số hàng hoá nhận đại lý, ký gửi còn tồn (tại quầy, tại kho) chưa bán được đến ngày lập bảng thanh toán.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền phải thanh toán phát sinh kỳ này.

Mục II: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý, ký gửi còn nợ chưa thanh toán với bên có hàng đến thời điểm thanh toán kỳ này.

Mục III: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý phải thanh toán với bên có hàng đại lý mới phát sinh đến kỳ này (Mục III = Mục II + cột 6 của mục I)/.

Mục IV: Ghi số tiền bên có hàng đại lý phải thanh toán với bên bán hàng đại lý về số thuế nộp hộ, tiền hoa hồng, chi phí khác,… (nếu có).

Mục V: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý thanh toán cho bên có hàng đại lý kỳ này (ghi rõ số tiền mặt và tiền séc). tự học kế toán thuế

Mục VI: Ghi số tiền bên bán hàng đại lý còn nợ bên có hàng đại lý đến thời điểm thanh toán (Mục VI = Mục III - Mục IV - Mục V).

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi do bên nhận bán hàng đại lý, ký gửi lập thành 3 bản. Sau khi lập xong, người lập ký, chuyển cho kế toán trưởng hai bên soát xét và trình giám đốc 2 bên ký duyệt đóng dấu, một bản lưu ở nơi lập (phòng kế hoạch hoặc phòng cung tiêu), 1 bản lưu ở phòng kế toán để làm chứng từ thanh toán và ghi sổ kế toán, 1 bản gửi cho bên có hàng đại lý, ký gửi.

3. Tải miễn phí mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi tại nơi sử dụng.

Để thuận tiện cho việc ghi sổ, các bạn có thể tải mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Bài viết xem thêm: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Ngoài ra, trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, các bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để biết thêm thông tin về khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới