Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 3532
  • 12,298,908

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  25/11/2016

Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC mở theo từng sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư, dịch vụ đã bán hoặc đã cung cấp được khách hàng thanh toán tiền ngay hay chấp nhận thanh toán. Các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp kế toán thực hành ở trung tâm kế toán Lê Ánh xin hướng dẫn các bạn cách ghi sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

1. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

2. Hướng dẫn cách ghi sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

- Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chừng từ dùng để ghi sổ.

- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.

- Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hoá (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.Học kế toán ở đâu tốt

- Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…

Sau khi cộng “ Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “ Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “ Gía vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hoá (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “ Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Gía vốn hàng bán”.

3. Tải miễn phí mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thuận tiện cho việc theo dõi sổ sách, các bạn có thể tải mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/2016/TT-BTC: Mẫu số S16 - DNN

Bài viết xem thêm: Phương pháp kế toán tài khoản 632 theo thông tư 133

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới