Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Hiển thị
  02/06/2016

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua hàng bán ngay không qua kho. Khi có đơn đặt hàng thì mới đi mua hàng từ Nhà cung cấp, không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho khách hàng luôn.

  02/06/2016

Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo Thông tư 200

Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, Kế toán tổng hợp cần phải hiểu rõ bản chất của tài khoản Gía vốn hàng bán. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại Kế toán

  26/05/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập bảng trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Nhiều bạn kế toán viên khi đi làm thường cảm thấy lúng túng về các công việc của một kế toán tài sản cố định. Một trong những công việc quan trọng của Kế toán

  24/05/2016

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo QĐ 48 và TT 200

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

  19/05/2016

TẤT TẦN TẬT CÁC VIỆC KẾ TOÁN CẦN LÀM ĐỐI VỚI CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP NĂM 2017

Để đưa doanh nghiệp mới thành lập vào hoạt động, kế toán cần phải làm rất nhiều việc. Kế toán Lê Ánh tổng hợp các công việc cần làm của kế toán đối với công ty mới thành lập năm 2017 như sau:

  19/05/2016

Các công việc phải làm của Kế toán Tài sản cố định

Nhiều kế toán viên khi đi làm thường cảm thấy lúng túng về các công việc của một kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Các bạn không biết xử lý trong trường hợp tăng tài sản cố định thì làm những thủ tục gì? Trường hợp giảm tài sản cố định thì làm những thủ tục

  17/05/2016

Hướng dẫn chi tiết cách lập mẫu đăng ký lựa chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

  16/05/2016

Quy định thời gian khấu hao các loại tài sản cố định

Khi công ty mua bất kỳ một tài sản cố định nào về thì kế toán phải dựa vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định được quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính để xác định thời gian trích khấu hao cho

  13/05/2016

03 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư mới nhất.

Theo quy định của Luật Kế toán, Doanh nghiệp được tự lựa chọn phương pháp trích khấu hao TSCĐ sao cho phù hợp với đặc thù của Doanh nghiệp mình. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ trình bày các phương pháp trích khấu hao TSCĐ hiện nay

  11/05/2016

CÁCH XÁC ĐỊNH QUỸ LƯƠNG THỰC HIỆN

Kế toán cần phải hiểu quỹ lương thực hiện là gì và cách xác định quỹ lương thực hiện như thế nào. Bởi Qũy lương thực hiện sẽ là cơ sở cho phép doanh nghiệp quyết định các mức chi phúc lợi cũng như trích lập quỹ dự phòng tiền lương. Kế toán Lê Ánh tổng hợp