Cách Lập Báo Cáo Tài Chính - Quy trình Chi Tiết

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 06/03/2024 39 phút đọc

Ở bài viết này chúng ta sẽ đi sâu vào quy trình lập báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Kế Toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn từng bước cụ thể và chi tiết các bước lập báo cáo tài chính, các bạn cùng theo dõi nhé!

I. Quy định chung về lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính cần phải đúng quy định về chế độ kế toán cũng như đúng quy định trong luật kế toán. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết, cụ thể những quy định về lập báo cáo tài chính mới nhất 

Xem thêm: Chế độ kế toán là gì? Các chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam

1. Quy định về kỳ lập báo cáo tài chính

- Kỳ lập báo cáo tài chính là theo quý hoặc theo năm.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải lập BCTC theo năm.

Nhưng chỉ có một số loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể mới phải lập báo cáo tài chính theo quý. Những doanh nghiệp phải lập và nộp báo cáo tài chính quý theo quy định gồm: Doanh nghiệp Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

2. Quy định về kiểm toán đối với báo cáo tài chính

Theo quy định, một số doanh nghiệp bắt buộc báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan liên quan là báo cáo đã được kiểm toán. Do vậy, những doanh nghiệp này cần kiểm toán báo cáo trước khi nộp cho các cơ quan liên quan. Những doanh nghiệp đó là:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

3. Chế độ kế toán doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng cho kỳ kế toán

Tùy đặc điểm, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể chọn lựa áp dụng một trong những chế độ kế toán sau vào công tác kế toán của doanh nghiệp:

- Chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập sau ngày 26/08/2016)

- Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Được áp dụng cho những doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn hoàn thiện công tác kế toán theo Thông tư 200)

4. Quy định nơi nhận Báo cáo tài chính

Mỗi loại hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan khác nhau. Dưới đây là bảng tổng hợp nơi nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

Sở Tài chính  

Cơ quan thuế  

Cơ quan Thống kê  

Doanh nghiệp mẹ (Doanh nghiệp cấp trên)  

Cơ quan đăng ký kinh doanh  

Ủy ban chứng khoán NN và sở giao dịch chứng khoán  

Ban quản lý khu chế xuất  

Doanh nghiệp nhà nước  

x  

x  

x  

x  

x  

 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài  

x  

x  

x  

x  

 

X  

Doanh nghiệp ở khu chế xuất, khu CN, khu CN cao  

 

x  

x  

x  

x  

 

Doanh nghiệp còn lại  

 

x  

x  

x  

x  

 

5. Quy định về bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải nộp

Bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải nộp cho các cơ quan quản lý phải đầy đủ những mẫu biểu sau:

- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả kinh doanh;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

- Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 không cần nộp bảng cân đối số phát sinh)

- Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục đi kèm

6. Quy định về thời hạn nộp Báo cáo tài chính

a. Đối với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước

Công ty con phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Công ty mẹ nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Đối với các loại hình doanh nghiệp khác

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các chi nhánh, đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp kế toán cấp trên theo quy định về thời gian của đơn vị kế toán cấp trên.

7. Một số doanh nghiệp không phải nộp Báo cáo tài chính năm

a. Những doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính

- Doanh nghiệp mới thành lập

- Doanh nghiệp giải thể, dừng kinh doanh

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm công văn đề nghị gộp báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế quản lý.

b. Doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp xin tạm dừng kinh doanh

II. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính (Theo Thông tư 200)

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Nguyên tắc lập báo cáo tài chính

Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014, hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp, bao gồm cả việc lập báo cáo tài chính. Dưới đây là 7 nguyên tắc cơ bản

1. Nguyên tắc độc lập: Kế toán phải được tổ chức theo nguyên tắc độc lập, bảo đảm mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều được ghi chép, quản lý một cách độc lập, chính xác, kịp thời.

2. Nguyên tắc thực tế phát sinh: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép vào sổ kế toán khi chúng thực sự phát sinh, bất kể thời điểm thu chi tiền mặt.

3. Nguyên tắc đối chiếu: Thu nhập và chi phí phải được ghi nhận và đối chiếu trong cùng một kỳ kế toán để xác định kết quả kinh doanh chính xác của kỳ đó.

4. Nguyên tắc tính liên tục: Việc ghi chép kế toán phải được tiếp tục một cách liên tục từ kỳ này sang kỳ khác, đảm bảo tính nhất quán và có thể so sánh.

5. Nguyên tắc tính đầy đủ và chính xác: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép một cách đầy đủ, chính xác, không được bỏ sót hay ghi chép sai lệch.

6. Nguyên tắc minh bạch: Thông tin trong báo cáo tài chính phải được trình bày một cách minh bạch, dễ hiểu, đảm bảo người đọc có thể hiểu được một cách rõ ràng về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

7. Nguyên tắc so sánh: Báo cáo tài chính phải được lập sao cho có khả năng so sánh được với các kỳ kế toán trước và sau, giúp đánh giá được xu hướng phát triển của doanh nghiệp qua thời gian.

III. 07 bước lập báo cáo tài chính - Quy trình chuẩn

cách lập báo cáo tài chính

cách lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là tài liệu quan trọng phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là các bước chi tiết để lập báo cáo tài chính:

Bước 1: Tổ chức và phân loại chứng từ kế toán

Bước đầu tiên là thu thập tất cả chứng từ kế toán liên quan đến các giao dịch tài chính đã phát sinh trong kỳ. Bao gồm hóa đơn, biên lai, hợp đồng và các chứng từ khác. Cần sắp xếp chúng một cách có hệ thống để tìm kiếm và kiểm tra dễ dàng.

Xem thêm: Chứng từ kế toán là gì

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Dựa trên chứng từ đã sắp xếp, thực hiện hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh vào sổ sách kế toán. Mỗi giao dịch cần được ghi chép chính xác, bao gồm cả ngày phát sinh, giá trị giao dịch, và phân loại tài khoản liên quan.

Bước 3: Xử lý khấu hao và chi phí đầu kỳ

Các khoản phân bổ và khấu hao tài sản cố định, cùng với việc tính toán chi phí trả trước cho kỳ kế toán tiếp theo, là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính. Xác định khoản khấu hao phù hợp cho tài sản và phân bổ chi phí một cách đúng đắn.

Bước 4: Hạch toán các khoản ước tính, điều chỉnh

Một số khoản mục trong báo cáo tài chính dựa trên ước lượng, như dự phòng nợ phải thu khó đòi. Bước này bao gồm việc xem xét và điều chỉnh các ước tính trước đó để phản ánh chính xác hơn tình hình tài chính hiện tại.

Bước 5: Đối chiếu và xác minh dữ liệu kế toán

Sau khi đã hạch toán và điều chỉnh, cần thực hiện kiểm tra và đối chiếu số liệu trong sổ sách kế toán. Mục tiêu là phát hiện và sửa chữa bất kỳ sai sót hoặc không nhất quán nào, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu.

Bước 6: Thực hiện các bút toán kết chuyển

Các bút toán kết chuyển là bước quan trọng để đóng sổ kế toán cuối kỳ và chuẩn bị cho việc lập báo cáo tài chính. Bước này bao gồm việc chuyển lợi nhuận hoặc lỗ, cũng như các khoản thu nhập và chi phí, để phản ánh chính xác kết quả hoạt động kinh doanh.

Bước 7: Lên báo cáo tài chính

Cuối cùng, dựa trên tất cả dữ liệu và thông tin đã được chuẩn bị và kiểm tra, bắt đầu lập các báo cáo tài chính chính thức. Bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu. 

Mỗi báo cáo cần được trình bày một cách rõ ràng, chính xác, và chi tiết, theo đúng chuẩn mực kế toán áp dụng.

Tham khảo chi tiết: 

Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 133

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.                       

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh                       

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.     

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói

Bài viết tiếp theo

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Khóa Học Kế Toán Hộ Kinh Doanh Cá Thể
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo