Hóa đơn điện tử là gì? Các văn bản về hóa đơn điện tử

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 5 phút đọc

Hiện nay, đa số các doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Với Vậy Hóa đơn điện tử là gì? Có những văn bản nào quy định về hóa đơn điện tử. Theo dõi bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh để biết chi tiết

I. Hóa đơn điện tử là gì?

Khái niệm hóa đơn điện tử:

Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

a) Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

b) Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử là gì

II. Tổng hợp văn bản về hóa đơn điện tử

1. QUYẾT ĐỊNH số 526/QĐ-BTC VỀ VIỆC MỞ RỘNG PHẠM VI THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ
2. Nghị định số 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
3. Thống tư số 68/2019/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
4. Quyết định số 635/QĐ-TCT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THÀNH PHẦN CHỨA DỮ LIỆU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN NHẬN VỚI CƠ QUAN THUẾ
5. Nghị định số 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ
6. Thông tư số 88/2020/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Qua bài viết trên đây của Kế toán Lê Ánh tin rằng các bạn đã hiểu hóa đơn điện tử là gì và cập nhật những văn bản quy định về hóa đơn điện tử mới nhất. 

Xem thêm: Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử mới nhất

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Dịch vụ kế toán Thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán Thuế trọn gói

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo