Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 3490
  • 5,429,020

Quyết định ban hành thang, bảng lương

  29/07/2016

Quyết định ban hành thang bảng lương      

   CÔNG TY ABC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/QĐ-ABC                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VV: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                                                               

và tự xây dựng thang bảng lương 2016                                                    Hà Nội, ngày.......tháng......năm2016 

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ABC

  • Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.
  • Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
  • Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY ABC

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

         

Nơi nhận:                                                                           CÔNG TY ABC

-Như kính gửi

-Lưu VP

>> Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Bình luận

Tin tức mới