Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 1441
  • 7,036,947

Quyết định ban hành thang, bảng lương

  29/07/2016

Quyết định ban hành thang bảng lương      

   CÔNG TY ABC                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/QĐ-ABC                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VV: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                                                                                               

và tự xây dựng thang bảng lương 2016                                                    Hà Nội, ngày.......tháng......năm2016  học kế toán doanh nghiệp

 

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ABC

  • Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014.
  • Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.
  • Căn cứ Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của CÔNG TY ABC

Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày ……………..

Điều 3: Các phòng ban Công ty và Các cơ quan chức năng có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

         

Nơi nhận:                                                                           CÔNG TY ABC

-Như kính gửi Học kế toán ở đâu tốt tphcm

-Lưu VP

>> Công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương

Hiện tại, trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp về các khóa học.

Bình luận

Tin tức mới