Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 1878
  • 6,775,891

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03/BTC /TT-TSCD

  13/01/2017

Biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành là chứng từ kế toán quan trong được lập ra để xác nhận quá trình bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành xòn việc sửa chữa lớn giữa bên có tài sản và bên sửa chữa. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để ghi sổ kế toán và thực hiện thanh toán chi phí sửa chữa.

Biên bản bản giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Trung tâm kế toán Lê Ánh xin giới thiệu mẫu s 03 - TSCĐ do Bộ tài chính ban hành theo thông tư 133/2016-  Ngày 26/08/2016.

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 - TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Căn cứ Quyết định số: ………. ngày ... tháng ... năm ... của………………

Chúng tôi gồm:

- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị sửa chữa

- Ông /Bà……… Chức vụ……… Đại diện……………… đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ………………………………………………

- Số hiệu TSCĐ ………………………. Số thẻ TSCĐ: ………………………………………

- Bộ phận quản lý, sử dụng: ...................................................................................

- Thời gian sửa chữa từ ngày…… tháng……năm… đến ngày… tháng..…. năm……

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận sửa chữa

Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa

Giá dự toán

Chi phí thực tế

Kết quả kiểm tra

A

B

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

Kết luận: ………………………………………………………………………………............

     Kế toán trưởng
      (Ký, họ tên)

  Đại diện đơn vị nhận
          (Ký, họ tên)

      Đại diện đơn vị giao
            (Ký, họ tên)

Hình ảnh mẫu biên bản bàn giao TSCĐ- sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03

Lưu ý khi lập biên bản bàn giao TSCD sửa chữa lớn hoàn thành

  • Phải có sự đồng ý của bên sửa và bên bàn giao cần có sự đồng ý của cả 2 bên bán và mua.

  • Kết luận ghi ý kiến nhận xét tổng thể về quá trình hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ của hội đồng giao nhân biên bản bàn giao TSCĐ. Biên bản được lập ra phải sao kê thành 2 bản,có đại điện chữ ký cả 2 bên. Sau đó chuyển khoản cho kế toán trưởng tại đơn vị có TSCĐ sửa chữa thực hiện thanh toán và lưu tại Ban Tài chính kế toán. dạy kế toán

>>Xem thêm: Phiếu chi số 02 ban hành theo thông tư 133/2016/ TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bình luận

Tin tức mới