Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
 • 6
 • 2136
 • 6,943,628

Hướng dẫn chi tiết cách hach toán tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất

  01/08/2016

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 thay thế một số tài khoản trong chế độ kế toán theo quyết định 15. Kế toán cần nắm vững những thay đổi này để hạch toán cho chính xác. Trong bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất.

1. Tài khoản sử dụng: TK 112

tài sản ngắn hạn, phản ánh số hiện có và tình hình biến động của các khoản tiền gửi của doanh nghiệp vào ngân hàng, kho bạc và các công ty tài chính

tai-khoan-tk112

TK1121- Tiền Việt NamTK 112 có 3 tài khoản cấp 2:

TK1122- Ngoại tệ

TK1123- Vàng bạc, kim khí quý, đá quý

2. Kết cấu và nội dung tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Bên Nợ

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi vào ngân hàng

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán)

Bên Có

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ ngân hàng

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán)

Số dư bên Nợ

Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại ngân hàng tại thời điểm báo cáo

Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng có 2 tài khoản cấp 2

- Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi và rút ra, hiện đang gửi tại ngân hàng bằng đồng Việt Nam

- Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng ngoại tệ đã quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán

3. Chứng từ liên quan

 • Chứng từ gốc: ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi

 • Giấy báo nợ, giấy báo có, sao kê, sổ phụ ngân hàng

 4. Cách hạch toán một số nghiệp vụ

so-do-hach-toan-tien-gui

a. Các nghiệp vụ làm tiền gửi ngân hàng tăng

 • Nộp tiền mặt vào ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 111  " Tiền mặt"

 • Thu hồi các khoản nợ, các khoản đầu tư, vốn góp liên doanh, các khoản ký ký quỹ, ký cược bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 131, 136, 138, 121, 222, 128, 228, 244

 • Thu tiền bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 511 : Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT

            Có TK 333(3331): Thuế GTGT đầu ra phải nộp

     + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 511 : Doanh thu bán hàng theo giá chưa có thuế GTGT

 • Thu từ hoạt động tài chính, hoạt động khác bằng tiền gửi ngân hàng:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ):

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 515,711: Giá chưa có thuế GTGT

            Có TK 333(3331): Thuế GTGT đầu ra phải nộp

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 515,711 : Giá bao gồm cả thuế GTGT

 • Nhận vốn, kinh phí được cấp bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112(1121) "Tiền gửi ngân hàng"

            Có TK 411,461

 •  Nhận ký quỹ, ký cược của đơn vị khác, nhận tiền vay ngắn hạn, dài hạn bằng tiền gửi ngân hàng:

      Nợ TK 112 “Tiền gửi ngân hàng ”

           Có TK 338 (3388) “Nếu ký quỹ, ký cược ngắn hạn”

           Có TK 344 “Nhận thế chấp ký quỹ, ký cược dài hạn”

            Có TK 341: Nhận tiền vay ngắn hạn, dài hạn

 •  Nhận được giấy báo có của Ngân hàng về số tiền đang chuyển đã vào tài khoản của DN:

           Nợ TK 112  ”Tiền gửi ngân hàng”

                    Có TK 113

 • Các trường hợp tăng do đánh giá lại tỷ giá hối đoái: tương tự như đối với tiền mặt.

b. Các nghiệp vụ phát sinh làm tiền gửi ngân hàng giảm

 • Chi mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định bằng tiền gửi ngân hàng

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

      Nợ TK 151,152, 153, 211, 213, 241:  (Giá chưa có thuế GTGT)

      Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

           Có TK 112(1121)   " Tiền gửi ngân hàng "

      + Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

      Nợ TK 152, 153, 211, 213, 241:  (Giá bao gồm cả thuế GTGT)

                  Có TK 112(1121)   " Tiền gửi ngân hàng”

 •  Chi trả các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh bằng TGNH:

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 627, 641, 642, 635, 811

Nợ TK 133"Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ "

            Có TK 112(1121)" Tiền gửi ngân hàng"

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ TK 627, 641, 642, 635, 811

            Có TK 112(1121)

 •  Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt:

      Nợ TK 111(1111) “Tiền mặt"

            Có TK 112(1121) "Tiền gửi ngân hàng "

      Nợ TK 121, 228, 222,  244

                 Có TK 112 ”Tiền gửi ngân hàng”

 • Chi trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng:

  Nợ TK 341, 331,333, 336, 338, 344

        Có TK 112(1121) “Tiền gửi ngân hàng "

 • Trả vốn góp cho các bên bằng tiền gửi ngân hàng:

Nợ TK 411 Học kế toán ở đâu tốt

          Có TK 112  ”Tiền gửi ngân hàng”

 • Thanh toán các khoản làm giảm trừ doanh thu (DN tính thuế theo phương pháp khấu trừ:

Nợ TK 521

Nợ TK 333

                        Có TK 112 ”Tiền gửi ngân hàng”

Chú ý: Đối với những hóa đơn có tổng giá thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên, theo quy định luật thuế, bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN của đơn vị

>>>>>>>Xem thêm: Quy chế lương, thưởng, phụ cấp cho người lao động

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới