Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 11 phút đọc

Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không và mức đóng góp như thế nào. Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc quy định tính thuế với phần lợi nhuận được chia theo quy định của Bộ tài chính các bạn quan tâm có tham khảo tại đây nhé.

>>>Xem thêm: Quy trình làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất theo TT 95/2016

Phần lợi nhuận được chia áp dụng với công ty TNHH và công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ được Bộ tài chính quy định cụ thể tại thông tư 92/2015/TT-BTC và TT111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013 và nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 hướng dẫn thi hành lợi nhuận được chia sau góp vốn. 

I.  QUY ĐỊNH VỀ LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA VỚI CÔNG TY TNHH

Tại khoản 6, Điều 11, Chương III của Thông tư 92/2015/TT-BTC  bổ sung, thay thế điểm c khoản 3 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu rõ các khoản thu nhập chịu thuế gồm: “3. Thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức:

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. học kế toán tổng hợp

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

Lợi nhuận sau chia có tính thuế TNCN không

Quy định lợi nhuận sau chia với cácdoanh nghiệp TNHH và TNHH 1 MTV

Lợi nhuận được chia có phải tính thuế TNCN hay không được tính thuế dựa trên căn cứ tại điều 10, TT111/2013/TT-BTC quy định tính thuế như sau:

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.”

Như vậy khi tìm hiểu lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không thì dựa vào tính chất doanh nghiệp nếu không phải công ty TNHH 1 thành viên thì áp dụng mức thuế suất 5%. học kế toán thực tế ở đâu hà nội

II. LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Đối với trường hợp doanh nghiệp TNHH 1 MTV thì xác định lợi nhuận được chia có phải tính thuế TNCN nữa hay không.Quy định được áp dụng tại TT111/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng từ ngày 1/1/2015 và những thu nhập phát sinh trước ngày 01/01/2015.

"Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định định: “c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)… “.

Như vậy lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không áp dụng với Công ty TNHH 1 thành viên được chia sau nộp thuế TNDN thì phải tính thuế TNCN.

Hướng dẫn tính thuế tncn với về lợi nhuận sau thuế

Từ ngày 01/01/2015 lợi nhuận chia cổ đông với công ty TNHH 1 MTV không phải tính thuế TNCN

Thời điểm trước ngày 01/01/2015

Tại khoản 4 điều 2 của nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết sửa đổi bổ sung các điều quy định với khoản thu từ lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN như sau:

nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế, trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ

Các khoản thu nhập từ thuế này cũng được quy định tại khoản 1 điều 6 của nghị định 12/2015/NĐ-CP:

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực thi hành “.

Như vậy lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không với doanh nghiệp TNHH 1MTV thì từ ngày 1/1/2015 không phải nộp thuế TNCN nữa.

 Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

>>> Có thể bạn quan tâm: Các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Gíá trị gia tăng mới nhất 2017

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế Gíá trị gia tăng mới nhất 2017

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo