Doanh nghiệp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 15 phút đọc

Rất nhiều doanh nghiệp thành lập trong kỳ chưa phát sinh nghiệp vụ kinh tế vậy trong trường hợp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không. Kế toán Lê Ánh sẽ giúp bạn giải thích rõ hơn trong bài viết này.

>>>Xem thêm: Lợi nhuận được chia có tính thuế TNCN không

Kế toán và chủ doanh nghiệp quan tâm nếu trong kỳ không phát sinh mua bán có phải kê khai thuế hay không và trong trường hợp này thì phải nộp tờ khai quyết toán thuế nào, thủ tục cần những gì.

Căn cứ vào thời điểm và tính chất của từng loại thuế mà kế toán chia ra thành từng đợt kê khai theo tháng, theo quý và tính tờ khai quyết toán năm.

I. NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THEO THÁNG, QUÝ

Th1. Áp dụng kê khai với thuế GTGT

Bộ tài chính ban hành thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1, Điểm c quy định và hướng dẫn nguyên tắc tính và kê khai thuế GTGT như sau: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất hà nội

c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.

Phân tích cụ thể ta thấy theo như không tư trên trong kỳ không phát sinh mua bán, ghi nhận doanh thu, chi phí. Doanh nghiệp không ghi nhận hóa đơn đầu vào, đầu ra nhưng vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT và xuất tờ khai trắng ra nộp. Như vậy dù không phát sinh chi phí, mua bán thì vẫn phải kê khai thuế như bình thường tờ khai xuất ra là tờ khai trắng

tính thuế GTGT với nếu doanh nghiệp không phát sinh mua bán trong tháng và quý

 Doanh nghiệp không phát sinh mua bán vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT

Th2. Áp dụng tính thuếTNDN

Tại điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC Bổ sung Điều 12a, Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định về trường hợp không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không như sau:“Điều 12a. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm. Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.”

Như vậy: trường hợp có hoặc không có phát sinh doanh thu và chi phí thì doanh nghiệp cũng không phải nộp tờ khai thuế tạm tính hàng quý, mà chỉ phải tạm tính tiền thuế phát sinh trong quý ( nếu có ) để nộp cho cơ quan thuế.

Th3: Áp dụng kê khai thuế TNCN

 Về trường  hợp tính thuế TNCN tại điều 16 thông tư 156/2013/TT-BTC tại Khoản 1, Điểm a quy định nguyên tắc khai thuế TNCN:

“a.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế”

Như vậy khi tính thuế TNCN nếu không phát sinh mua bán thì có phải khai thuế không được hiểu như sau:

  • Nếu trong kỳ công ty trả lương cho người lao động xuất hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì người lao động không cần nộp thuế TNCN, doanh nghiệp phải thưc hiện khai thuế và nộp tờ khai thuế TNCN theo tháng, quý.

  • Trường hợp trong kỳ trả lương cho người lao động mà không phát sinh khấu trừ thuếthì không phải khai thuế TNCN.

II. NỘP TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THEO NĂM

Trường hợp tính tờ khai quyết toán thuế theo năm  với các loại thuế TNDN, TNCN  trong doanh nghiệp không phát sinh mua bán được tính thuế như sau:

TH1: Áp dụng tính thuế TNDN

Tại điểm C, khoản 1 đièu 10 của TT 156/2013/TT-BTC quy định cụ thể về nguyên tắc tính và kê khai thuế vơi trường hợp công ty không phát sinh chi phí: “c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Theo thông tư này thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyêt toán thuế TNDN theo năm dù doanh nghiệp có phát sinh hay không phát sinh các khoản thu từ hoạt động mua bán kinh tế.

tính thuế tncn nếu doanh nghiệp không phát sinh mua bán trong năm

 Dù không phát sinh chi phí mua bán doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN theo năm

TH2: Áp dụng tính thuế TNCN  học kế toán tổng hợp

Về mức tính thuế TNCN với công ty không phát sinh các khoản chi  được quy định tại điều 19 TT151/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 16 TT156/2013/TT-BTC như sau: “a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.”

Có thể hiểu như sau: về trường hợp doanh nghiệp không phát sinh mua bán thì việc  khai thuế phụ thuộc vào tính chất kinh tế trong đó:

  • Doanh nghiệp phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN Nếu tổ chức, cá nhân có phát sinh trả thu nhập trong năm

  • Doanh nghiệp không phải quyết toán thuế TNCN,nộp tờ khai tắng nếu tổ chức cá nhân không phát sinh trả thu nhập

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, bạn vui lòng liên hệ qua số hotline: 0904.84.88.55 để biết được các thông tin chi tiết về các khóa học này.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ mới nhất

Các khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ mới nhất

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo