Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 12 phút đọc

Những sai sót xuất hiện trong quá trình lập và xuất hóa đơn điện tử không phải là trường hợp hy hữu. Tuy nhiên, không ít những doanh nghiệp mới sử dụng hóa đơn điện tử còn lúng túng và chưa biết cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai như thế nào. Cách xử lý sai xót hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế như thế nào cho hợp lý, hợp lệ. hợp pháp.Kế toán Lê Ánh xin giải đáp thắc mắc cho bạn đọ qua bài viết Cách Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

>>>>>> xem thêm: Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA thông tư 123/2020/TT-BTC

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh doanh phải áp dụng triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 68/2019/TT-BTC. Trong đó bao gồm cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, hóa đơn điện tử được phân loại là hóa đơn điện tử có mã và hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai cũng được thực hiện dựa trên từng loại hóa đơn tương ứng.

I: Xử lý sai sót hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế viết sai nhưng chưa gửi cho người mua:

Người bán thực hiện thông báo hủy hóa đơn điện tử với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tiếp đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế viết sai nhưng đã gửi cho người mua:

Nếu sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai về mã số thuế và các nội dung khác thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót. Đồng thời, người bán thực hiện thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập lại hóa đơn.

Nếu sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế, hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót và người bán thực hiện thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Tiếp đó, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn mới thay thế hóa đơn sau đó gửi cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn mới. bù trừ công nợ

Lưu ý: Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”.

0001784_bao-gia-dich-vu-hoa-don-dien-tu-vnpt-cho-doanh-nghiep_360

II: Xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế viết sai

Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập, phát hiện có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì được xử lý như sau:

Nếu sai về tên, địa chỉ người mua nhưng không sai về mã số thuế và các nội dung khác thì người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Tuy nhiên, trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế thì người bán cần thực hiện thông báo với cơ quan Thuế theo mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. cách làm báo cáo thuế

Nếu sai về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, ký số, ký điện tử trên hóa đơn mới và gửi người mua.

Lưu ý: Hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ: “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng… năm”.

HDDT 1

Mặt khác, trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC. business invoice

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cũng như kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ và cập nhật thường xuyên các quy định về hóa đơn điện tử, đặc biệt là cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai. Tránh những rắc rối hoặc vấn đề không mong muốn trong quá trình giao dịch cũng như kê khai thuế định kỳ. 

Theo dõi website www.ketoanleanh.vn , tham gia các khóa học kế toán tổng hợp thực hành để cập nhật nhiều kiến thức hơn nữa. Hy vọng những thông tin trong bài viết trên đây đã giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan hơn về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo đúng quy định.

 

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai thông tin hàng hóa, dịch vụ

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo