Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 6
  • 2800
  • 4,584,887

Cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133

  22/11/2016

Tài khoản 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo thông tư 133

Tài khoản 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 418 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tai lớp học học Kế toán thực hành  Lê Ánh

1. Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Bên nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp

Bên có: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế

Số dư bên có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch chủ yếu

a) Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

          Có TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

b) Khi sử dụng quỹ, ghi:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

         Có các TK 111,112

c) Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Qũy thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

        Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu

d) Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ

         Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

          Có các TK 111,112 (trường hợp mua sắm TSCĐ)

      Đồng thời, ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

e) Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418- Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Nợ TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần

         Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu

          Có TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (nếu có)

Bài viết liên quan:

Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Download hệ thống tài khoản theo thông tư 133/2016/TT-BTC

So sánh thông tư 133 và Quyết định 48

So sánh thông tư 133 và thông tư 200

 

 

Bình luận

Tin tức mới