Cách hạch toán Tài khoản 356 theo Thông tư 133

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 01/03/2024 28 phút đọc

Tài khoản 356- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo Thông tư 133 nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 356 như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng dạy tai lớp học học kế toán thực hành  Lê Ánh 

>>>> Xem thêm: Mẫu thẻ quầy hàng theo Thông tư 133 

1. Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 356 

Tài khoản 356 theo Thông tư 133

Tài khoản 356 theo Thông tư 133

Tài khoản 356 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình tang giảm Quỹ PTKH&CN về công nghệ của doanh nghiệp. Quỹ PTKH&CN của doanh nghiệp chỉ được sử dụng cho đầu tư khoa học, công nghệ tại Việt Nam. 

Quỹ PTKH&CN được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. Việc trích lập và sử dụng Quỹ PTKH&CN phải tuân theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ PTKH&CN để tài trợ cho việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, số tiền thu được khi bán sản phẩm sản xuất thử được bù trừ với chi phí sản xuất thử theo nguyên tắc: 

Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử được ghi tăng Quỹ PTKH&CN 

Phần chênh lệch giữa số tiền thu từ bán sản phẩm sản xuất thử thấp hơn chi phí sản xuất thử được ghi giảm Quỹ PTKH&CN 

Định kỳ, doanh nghiệp Báo cáo về mức trích. Sử dụng, quyết toán Quỹ PTKH&CN và nộp cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 356 theo Thông tư 133 

Bên nợ: 

Các khoản chi tiêu từ Quỹ PTKH&CN 

Giảm Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ khi tính hao mòn TSCĐ; giá trị còn lại của TSCĐ khi nhượng bán, thanh lý; chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ PTKH&CN 

Giảm Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ khi TSCĐ hình thành từ Quỹ PTKH&CN chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. 

Bên có: 

Trích lập Quỹ PTKH&CN vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

Số thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hình thành từ Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ. 

Số dư bên có: Số Quỹ PTKH&CN hiện còn của doanh nghiệp. 

3. Tài khoản 356 - Quỹ PTKH&CN có 2 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 3561 - Quỹ PTKH&CN: Phản ánh số hiện có và tình hình trích lập, chi tiêu quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Tài khoản 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ: Phản ánh số hiện có, tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ. 

4. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

a) Trong năm khi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý kinh doanh (6422) 

          Có TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. 

b) Khi chi tiêu Quỹ PTKH&CN phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 356 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

         Có các TK 111, 112, 331... 

c) Khi sử dụng Quỹ PTKH&CN để trang trải cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm: 

- Kế toán tập hợp chi phí sản xuất thử, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ 

         Có các TK 111, 112, 152, 331...          

- Khi bán sản phẩm sản xuất thử, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131 

         Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

         Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có) 

- Chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu từ bán sản phẩm sản xuất thử được điều chỉnh tăng, giảm Quỹ, ghi: 

+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử cao hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi tăng Quỹ PTKH&CN, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

         Có TK 356 - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

+ Trường hợp số thu từ việc bán sản phẩm sản xuất thử nhỏ hơn chi phí sản xuất thử, kế toán ghi : 

Nợ TK 356 - Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

         Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

d) Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ hoàn thành bằng Qũy PTKH&CN sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ: 

- Khi đầu tư, mua sắm TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 211, 213 (nguyên giá) 

Nợ TK 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331... 

Đồng thời, ghi:  Học kế toán ở đâu tốt tphcm 

Nợ TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Có TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ. 

- Cuối kỳ kế toán, tính hao mòn TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sử dụng cho mục đích nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, ghi: 

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ. 

- Khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng quỹ phát triển khoa học và công nghệ: 

+ Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán: 

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) 

Có các TK 211, 213. 

+ Ghi nhận số tiền thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ: 

Nợ các TK 111, 112, 131 

Có TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

+ Ghi nhận chi phí phát sinh liên quan trực tiếp đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ: 

Nợ TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có các TK 111, 112, 331. 

- Khi kết thúc quá trình nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ, chuyển TSCĐ hình thành từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ sang phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh, kế toán ghi: 

Nợ TK 3562 - Quỹ PTKH&CN đã hình thành TSCĐ (phần giá trị còn lại của TSCĐ hình thành từ quỹ chưa khấu hao hết) 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

Kể từ thời điểm TSCĐ chuyển sang phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, hao mòn của TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. 

Xem thêm:

Phương pháp kế toán tài khoản 155 theo Thông tư 133

Nguyên tắc kế toán tài khoản 632 theo Thông tư 133

Phương pháp kế toán tài khoản 154 theo Thông tư 133

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 356 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc. 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành. 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.     

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói    của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh     

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 418 theo Thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo