Các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo công văn mới nhất

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 23 phút đọc

Ngày 18/2/2020 Tổng cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 6043/CT-TTHT hướng dẫn quyết toán thuế TNCN và cấp mã số thuế người nộp thuế. Bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn một số thông tin về các đối tượng phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân .  

Để thuận lợi cho Người nộp thuế thực hiện Quyết toán thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn những nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2019 và cấp Mã số thuế Người phụ thuộc như sau:

I.Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN

1.Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế nếu có số thuế phải nộp thêm.

- Cá nhân có số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. địa chỉ học kế toán tại cầu giấy

- Cá nhân cứ trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân  cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

- Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tịa Việt Nam phải khai quyết toán thuế trước khi xuất cảnh. lớp học kế toán cầu giấy

Lưu ý: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vàng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khẩu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. teu là gì

2.Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện khai quyết toán thuế TNCN 

- Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có  phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

- Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của tổ chức trước chuyển đổi ( như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty trách nhiệm hữu hạn sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì tổ chức trước chuyển đổi không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp và không cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, bên tiếp nhận thực hiện khai quyết toán thuế năm theo quy định.

- Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết thì phải quyết toán thuế đối bới số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ nhậm nhất là ngày 45 ( bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhất, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

II.Đối tường không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

1.Cá nhân không phải thực hiện quyết toán

- Cá nhận cư trú có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp thep. có nên quay lại với người yêu cũ

- Cá nhận cứ trú không phát sinh số thuế phải nộp thêm.

- Cá nhận không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp trong năm. quy trình xuất khẩu hàng hóa

2.Tổ chức không phải thực hiện quyết toán

- Tổ chức không phát sinh chỉ trả thu nhập từ tiền lương tiền công.

- Tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cũng cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm( nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNCN ban hàng kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngyaf có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

III.Ủy quyền quyết toán thuế TNCN

1.Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

- Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao đồng từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vụ trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này. khóa học quản trị nhân sự

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay, tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ cấp cho người lao đọng để tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế TNDN thay cho người lao động.

- Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con; Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền Quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp. bộ chứng từ thanh toán quốc tế

Lưu ý:

- Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập, trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng mộ hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh.

- Cá nhân được người lao động mua bảo hiểm nhân thị ( trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

- Cá nhân ủy quyền chi tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

- Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-BTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

2.Cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

- Cá nhan đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thủ nhập đã thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân). khóa học logistics tại thành phố hồ chí minh

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lãi chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng khấu trừ).

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

- Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% ( kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nới).

- Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

- Cá nhân cư trứ có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tại, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính.

3.Trường hợp điều chính sau khi đã ủy quyền Quyết toán thuế

Cá nhân sau kho đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty….đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà….(theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)….của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN’ để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trên đây là những chia sẻ thủ tục hồ sơ báo tăng giảm BHXH chuẩn nhất được tổng hợp và biên soạn bởi đội ngũ giảng viên Kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh . Mong bài viết giúp các bạn kế toán làm việc hiệu quả hơn.

>>>>Tham khảo thêm: Chi phí lương không đóng bảo hiểm có bị loại chi phí hợp lý

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng

Trình tự các bước quyết toán Thuế trong công ty xây dựng

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo