Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 17
  • 2011
  • 5,725,218

Cách định khoản Hàng bán bị trả lại

  06/08/2016

Cách định khoản Hàng bán bị trả lại theo thông  tư mới nhất

Hàng bán bị trả lại được ghi nhận vào tài khoản 5212. Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, các kế toán tổng hợp cần hạch toán như sau:

1.    Tài khoản sử dụng hạch toán hàng bán bị trả lại.

Tài khoản 5212 – Tài khoản dùng để ghi nhận doanh thu của hàng bị trả lại trong kỳ.

                                                                         

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại trong kỳ vào bên Nợ TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc TK 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

2.    Cách hạch toán hàng bán bị trả lại.

Bên bán nhận hàng bán bị trả lại thì phải: (1) nhập kho số hàng bị trả lại đó; (2) Thanh toán trả lại người mua số tiền mua của hàng bán bị trả lại.

Bên mua khi trả lại hàng thì phải xuất hóa đơn GTGT cho số hàng bán bị trả lại (trong trường hợp bên mua có khả năng xuất hóa đơn GTGT), hoặc phải bàn giao hóa đơn trả lại bên bán (trong trường hợp không có khả năng xuất hóa đơn GTGT).

Do vậy, sẽ có các bút toán hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

2.1    Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

a. Hạch toán nhập kho hàng bán bị trả lại (Ghi nhận giá vốn của số hàng này)

Nợ TK 155 - Thành phẩm

Nợ TK 156 - Hàng hoá

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

b. Hạch toán số tiền phải trả người mua cho hàng bán bị trả lại:

Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (Số tiền chưa thuế)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

Có các TK 111, 112, 131,. . .Tổng số tiền trả lại người mua

c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Theo TT 200)

Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)

Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .

d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)

Có TK 5212 - Hàng bán bị trả lại

2.2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa trả lại cho người bán:

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại

Có TK 156  - Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)

Có TK 1331  - Thuế trên hóa đơn

Xem thêm bài viết: Quy định về mức lương tối thiểu và mức phạt khi trả lương thấp hơn mức tối thiểu

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn.

Bình luận

Tin tức mới