Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 12/07/2024 27 phút đọc

Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử là gì? Đây là câu hỏi được rất nhiều các bạn kế toán, đặc biệt là các bạn kế toán kho quan tâm.

Kế tóan Lê Ánh xin chia sẻ thông tin đến bạn đọc vấn đề này qua bài viết: “Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử”
 
 

1, Phiếu xuất kho gửi hàng bán đại lý điện tử là gì?

Trong nền kinh tế của Việt Nam hiện nay đang trên đà phát triển với nhiều thành phần, nhiều ngành nghề đa dạng nên đã phát triển thành rất nhiều kênh bán hàng và phương thức bán hàng khác nhau. Một trong những phương thức đó là gửi hàng hóa từ kho tổng đến đại lý bán hàng chuyên của doanh nghiệp,
 
Và khi gửi hàng hóa từ kho chứa đến đại lý thì thường có một mẫu phiếu gọi là Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Trên mỗi mẫu phiếu xuất hàng sẽ ghi rõ hàng hóa xuất tại kho hàng nào, lô hàng nào, vị trí cụ thể và chuyển đến đại lý bán với tổng số lượng là bao nhiêu, người vận chuyển là ai, phương tiện vận chuyển là gì, ngày , giờ, tháng, năm cụ thể.
 
Thường thì mẫu xuất kho hàng gửi bán đại lý sẽ được ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Có nhiều mẫu xuất kho hàng gửi bán đại lý, và tùy từng doanh nghiệp mà có cách điều chỉnh cho phù hợp.
 
Quy định mẫu phiếu xuất kho

2, Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

Nội dung trên phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử:
 

Nội dung chi tiết trên phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý sẽ ghi rõ tên tổ chức và địa chỉ của kho hàng, ký hiệu và số hiệu nếu có.

 
Trên đó cũng dựa vào hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa công ty và đại lý bán hàng để dễ theo dõi và quản lý. Khi vận chuyển cũng ghi rõ thời gian và địa điểm bắt đầu xuất hàng chuyển đi, người vận chuyển là ai và phương tiện vận chuyển là gì, và cuối cùng là điểm đến cũng ghi rõ tên của hàng là gì.
 
Cuối phiếu là chữ ký của mọi người có liên quan như người nhận, người lập, thủ kho xuất, người vận chuyển và thủ kho nhập. Cũng cần ghi rõ tổng số hàng chuyển đi là bao nhiêu trên phiếu.
 
Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử
 
Trong các loại hóa đơn, Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Phiếu XKHGBĐL) được xếp vào nhóm các chứng từ được quản lý như hóa đơn. Thông tư 39/2014/TT-BTC, Điều 3, Khoản 4 quy định: “Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.” Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì quy định Phiếu XKKVC vào nhóm các loại hóa đơn khác: “Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.” (Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử được hiểu là bao gồm cả phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý).
 
Kết luận:
 
DÙ LÀ Phiếu xuất kho bằng Giấy Hay điện tử thì cũng không thể hiện các tiêu thức người bán, các tiêu thức người mua, Mà sẽ thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, phương tiện vận chuyển , địa chi khi hàng , không thê hiện tiền thuế, thuế suất , tổng số tiền thanh toán.
 
Như vậy, phiếu XKHGBĐL được sử dụng không phải để bán hàng hóa như hóa đơn mà là loại chứng từ vận chuyển hàng hóa từ kho hàng của đơn vị gửi bán đại lý đến kho hàng đơn vị nhận bán đại lý và phải kèm theo lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.
 
Nếu là đại lý thu mua hàng đúng giá thì phiếu XKHGBĐL kèm theo lệnh điều động nội bộ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa từ kho hàng của đơn vị nhận đại lý thu mua đến kho hàng đơn vị giao đại lý thu mua.
 
Quy định về nộp thuế hàng gửi bán đại lý điện tử
 
Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuê GTGT theo phương pháp khấu trừ xuất hàng hóa cho cơ sở nhận đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng sử dụng phiếu XKHGBĐL kèm theo lệnh điều động nội bộ.
 
Cơ sở nhận làm đại lý bán hàng phải lập hóa đơn theo quy định giao cho người mua, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra gửi về cơ sở có hàng hóa gửi bán (cơ sở giao hàng) để cơ sở giao hàng lập hóa đơn GTGT cho lượng hàng hóa thực tế tiêu thụ tại cơ sở nhận làm đại lý bán hàng.
 
Việc kê khai, nộp thuế: Theo thông tư 119/2014/TT-BTC, người nộp thuê là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua dại lý nhưng phải khai thuê giá trị gia tăng đối với doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng.
 
Đối với các hình thức đại lý khác, người nộp thuế phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán hàng đại lý, hàng hóa thu mua đại lý và thù lao đại lý được hưởng.
 
Quy định về phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử

3. Cách hạch toán hàng gửi đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng:

3.1. Trường hợp sử dụng hoá đơn GTGT từng khâu độc lập:

⇒ Trường hợp này các bạn hạch toán như khi bán hàng cho khách hàng

a. Bên xuất (cơ sở giao hàng)

Hạch toán doanh thu:

Nợ TK 131, 111, 112

Có TK 511

Có TK 3331

Hạch toán giá vốn hàng bán

Nợ TK 632

Có TK 156

b. Bên đại lý (Bên nhận hàng)

Nợ TK 156

Có TK 111, 112, 331

3.2. Trường hợp sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm theo Lệnh điều động nội bộ.

a) Kế toán ở đơn vị giao hàng đại lý:

- Khi xuất kho sản phẩm, hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, ghi:

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán

Có các TK 155, 156.

- Khi hàng hoá giao cho đại lý đã bán được, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn bán ra của hàng hoá đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng lập gửi về kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,... (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời phản ánh giá vốn của hàng bán ra, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 157 - Hàng gửi đi bán.

- Số tiền hoa hồng mà DN phải trả cho đại lý hưởng hoa hồng, ghi:

Nợ TK 641, 6421 - Chi phí bán hàng (hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có các TK 111, 112, 131, …

b) Kế toán ở đơn vị Nhận bán hàng đại lý, bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng:

+/ Khi nhận được hàng:

- Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. (Theo Thông tư 200 và Thông tư 133)

+/ Khi bán hàng nhận đại lý, ghi:

- Khi hàng hoá nhận bán đại lý đã bán được, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131, ...(Tổng giá thanh toán)

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + Thuế).

Đồng thời doanh nghiệp theo dõi và ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

- Định kỳ, khi xác định doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng, ghi:

- Khi xác định hoa hồng đại lý được hưởng, tính vào doanh thu hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

- Khi thanh toán tiền cho bên giao hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,...

>>>>>>>Bài viết xem thêm: Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử khách hàng không lấy hóa đơn

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang triển khai đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng truy cập theo địa chỉ web: ketoanleanh.edu.vn

 
 
Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Quy định về hóa đơn thương mại mới nhất

Quy định về hóa đơn thương mại mới nhất

Bài viết tiếp theo

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Kế Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo