Xuất hóa đơn không theo số thứ tự xử lý như thế nào

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 20 phút đọc

Trường hợp hóa đơn xuất không theo số thứ tự, số nhỏ xuất sau số lớn trường hợp này xử lý như thế nào. Các bạn tham khảo cách giải quyết chi tiết vấn đề do kế toán Lê Ánh trình bày chi tiết tại đây nhé.

I. Các mức phạt cho hóa đơn xuất không theo số thứ tự 

Nhiều trường hợp kế toán xuất hóa đơn không theo số thứ tự đã vi phạm quy định về cấp phát hóa đơn dựa theo khoản 2 điều 15 của nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/5/2010 về quy định lập hóa đơn:

2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn...”

Vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng lập hóa đơn không theo thứ tự sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng

Quy định về viết hóa đơn như sau:

Dựa vào điểm d khoản 1 điều 16 của TT 39/2014/TT-BTC do BTC quy định thì hóa đơn hợp lệ phải được lập theo số thứ tự liên tục từ nhỏ đến lớn, hóa đơn phải được viết từ số nhỏ tới số lớn, theo trình tự từ quyển nhỏ đến quyển lớn. Trừ những trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị, cửa hàng trực thuộc dùng chung một mẫu hóa đơn thì được ngoại lệ.

II. Hướng dẫn xử lý trường hợp hóa đơn xuất không theo số thứ tự

Dựa vào điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thay nghị định 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP áp dụng với hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ và khoản 7 điều 3 của TT 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) quy định về thuế GTGT văn bản quản lý thuế và hóa đơn.  

TH1: Hóa đơn đã lập sai số thứ tự nhưng chưa xé khỏi cuống phiếu hoặc đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng, chưa khai báo thuế

Dựa vào khoản 1, khoản 2 điều 20 của TT 39/2014/TT-BTC quy định hóa đơn đã lập như sau:

Hóa đơn đã lập chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn đã lập bị sai, người bán sẽ gạch chéo và lưu giữ lại số hóa đơn lập sai.

2: Hóa đơn đã lập giao cho người mua hàng nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, chưa thực hiện kê khai thuế thì người bán và người mua sẽ lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.  Trên biên bản phải thể hiện rõ lý do thu hồi hóa đơn, người bán hàng gạch chéo các liên này và ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn. Hóa đơn lập sai phải được gạch chéo, lưu giữ số hóa đơn đã lập sai và lập lại hóa đơn theo quy định. Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại TP HCM và Hà Nội

+ Bước 02: Xuất lại hóa đơn mới, đưa lại liên 2 hóa đơn vừa xuất đúng cho khách hàng.

Hai bên mua bán hóa đơn không cần lập biên bản thu hồi hóa đơn. 

Sau khi bên bán hàng báo cáo tình tình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC sẽ được kê vào mục xóa bỏ.

xuất hóa đơn không theo số thứ tự

Các trường hợp xuất hóa đơn không theo số thứ tự sẽ bị xử phạt như thế nào 

Trường hợp 02:   Hóa đơn viết sai số thứ tự nhưng đã giao cho khách hàng

 + Bước 01:  Bên bán hàng và mua hàng lập lại biên bản thu hồi hóa đơn mỗi bên giữ một bản.

+ Bước 02: Bên bán hàng thu hồi lại hóa đơn viết sai, đã giao cho người mua sau đó gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai để lưu lại, lưu tại cuốg 3 liên viết sai

 + Bước 03: Tiến hành xuất lại hóa đơn mới theo đúng quy định, ngày ghi trên hóa đơn xuất lại chính là ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn.

Trường hợp 03: Hóa đơn đã lập sai số thư tự mà hai bên đã kê khai thuế

 Quy định tại khoản 03 tại điều 20 của TT39/2014/TT_TBC hướng dẫn xử lý với hóa đơn đã lập

–  Nếu đã giao hóa đơn và giao hàng thực hiện kê khai thuế mới phát hiện có sai xót mà cả 2 bên đều kê khai thuế thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

–   Trên hóa đơn điều chỉnh rõ sự tăng, giảm về số lượng hàng hóa, giá bán và thuế có điều chỉnh cụ thể tăng hoặc giảm hàng hóa số lượng, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, ký hiệu tiền thuế GTGT cho hóa đơn số nào ký hiệu bao nhiêu

–   Thực hiện điều chỉnh hóa đơn và doanh số mua vào bán ra tính theo thuế đầu ra, đầu vào  Lưu ý hóa đơn điều chỉnh sẽ không được ghi số âm (-).

Trường hợp 04: Điều chỉnh  hóa đơn xuất không theo số thứ tự

– Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng ghi trên hóa đơn thì bên bán hàng phải lập lại biên bản điều chỉnh ghi rõ nội dung viết sai để lập lại hóa đơn điều chỉnh viết đúng.

Nếu hóa đơn viết sai này tháng trên doanh nghiệp, khách hàng lập biên bản điều chỉnh nội dung đã ghi sai đồng thời lập lại hóa đơn điều chỉnh. Ký hiệu rõ ngày tháng năm trên hóa đơn đã lập.

Lưu ý: Nếu là hóa đơn điều chỉnh thì chỉ cần ghi lại nội dung cần điều chỉnh hóa đơn và các nội dung đã ghi về số lượng hóa đơn, giá tiền, và giá thành hàng hóa … sẽ không được ghi trên hóa đơn điều chỉnh.

– Lưu ý: hóa đơn điều chỉnh sẽ không được ghi số âm (-)

 => Mức phạt nếu phát hiện kê khai hóa đơn xuất không đúng số thứ tự đã kê khai thuế từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. quy định cụ thể tại điểm b, khoản 3 điều 11 của TT10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

– Nếu trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ nếu đáp ứng đầy đủ quy định về hóa đơn tại mục 1 chương III TT219/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Công văn tham khảo về trường hợp xuất hóa đơn không theo thứ tự cụ thể:5167/CT-HTr ban hành ngày 04/02/2015: 

Trả lời công văn số 2831/TVAd-KHTC ngày 31/12/2014 của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (công văn đến của Cục thuế Hà Nội ngày 13/01/2015 - số 2421) hỏi về xuất hóa đơn không theo thứ tự, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn...”

- Căn cứ tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014) của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn:

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”

- Căn cứ Chương IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cá nhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn;

- Căn cứ Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp tháng 7 năm 2014, Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình đã lập 25 số hóa đơn GTGT không theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

- Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./

Trên đây là những chia sẻ về cách xử lý Xuất hóa đơn không theo số thứ tự được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên của kế toán Lê Ánh. Mong bài viết giúp ích cho bạn đọc.

>>>Xem thêm: Tổng hợp các cách điều chỉnh hóa đơn mua vào bán ra kế toán cần thiết

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khóa học kế toán, Trung tâm Lê Ánh còn đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, nếu các bạn quan tâm có thể truy cập tại trang chủ của Lê Ánh để biết thêm chi tiết.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hạch toán định khoản tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Hạch toán định khoản tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp

Bài viết tiếp theo

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết

Cách Đăng Ký Mã Số Thuế Thu Nhập Cá Nhân Chi Tiết
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo