Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 7
  • 2046
  • 7,032,678

Biên bản thống nhất ý kiến về hệ thống thang bảng lương

  29/07/2016

Biên bản thống nhất ý kiến về hệ thống thang bảng lương    

       CÔNG TY ABC                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                  Hà Nội, ngày.......tháng......năm2016

 

BIÊN BẢN

(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

1. Thời gian: 8h 00 phút ngày ……. tháng …… năm 2016

2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY ABC , P607, 163 Xuân Thuỷ, cầu giấy, Hà Nội

3. Thành phần gồm : Học kế toán ở đâu tốt tphcm

- Ông:  …………………. - Giám Đốc.

- Bà  : ……………………. - Thư ký

- Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Nội dung cuộc họp :

            Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

            Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY ABC kể từ ngày ……………….khóa học kế toán thuế

            Biên bản được lập xong vào hồi 11h 00 ngày …… tháng …… năm 2016.

5. Kết luận cuộc họp:

Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng ( phụ lục kèm theo).

 

      GIÁM ĐỐC                                                                THƯ KÝ CUỘC HỌP

>>>>>>>Xem thêm: Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh trong doanh nghiệp

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, nếu bạn quan tâm, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp về các khóa học.

Bình luận

Tin tức mới