Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 10
  • 3492
  • 5,429,022

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày

  12/06/2017

Bạn chưa biết cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày như thế nào. Tài sản cố định tính khấu hao theo ngày cần những lưu ý gì. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn đọc cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày quy định tại TT45/2013/TT-BTC trong bài viết này.

Bộ tài chính ban hành TT45/2013/TT-BTC được quy định tại điều 9 thông tư này về cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày. Doanh nghiệp phải trích khấu hao tài sản cố định bắt đầu từ ngày tính theo số ngày của tháng có TSCĐ tăng hoặc giảm thực hiện theo khung thời gian trích khấu hao của tscđ.

cách tính khấu hao tài sản cố định theo ngày

Tính khấu hao tài sản cố định theo ngày như thế nào 

I. Cách tính khấu hao tài sản cố định thực hiện theo ngày  như sau

Các tài sản cố định thường được tính theo tháng, nhưng khi mua tài sản cố định vì những lý do khác nhau mà tài sản được đưa về sử dụng tài sản vào một ngày bất kỳ ngoài dự tính. Với  trường hợp này kế toán không thể tính khấu hao tài sản cố định theo tháng mà phải tính khấu hao tài sản cố định theo ngày áp dụng với tháng đầu tiên đưa vào sử dụng.

Số ngày tính khấu hao tscđ =  Tổng số ngày trong tháng – số ngày bắt đầu dùng tscđ + 1 ( vì tính từ ngày bắt đầu sử dụng tscđ)

Tính khấu hao TSCĐ theo tháng =  Giá trị : số ngày trong tháng  x số ngày khấu hao trong tháng

 Ví dụ thực thế về tính khấu hao tài sản cố định theo ngày:

Công ty kế toán Lê Ánh mua tài sản cố định ngày 5/9/2016. Nguyên giá tài sản cố định là 300.000.000 tính khấu hao trong 10 năm đưa vào sử dụng từ ngày 24/09/2015.

  • Tính khấu hao TSCĐ năm = 300.000.000 : 10 = 30.000.000 đồng

  • Tính khấu hao tài sản cố định 1 tháng: 30.000.0000 : 12 =  2.500.000 đồng

  • Tính khấu hao tài sản cố định theo ngày trong tháng 9: ( 2.500.000 :31) x 8 = 645.162 đồng

  • Như vậy số khấu hao theo tháng 9 tính  được là 645.162 đồng.

 Với tài sản công cụ dụng cụ cách tính khấu hao theo ngày cũng tương tự cách tính khấu hao cho tài sản cố định.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách hạch toán trong doanh nghiệp bất động sản đầu tư

 Kế toán Lê Ánh chuc bạn thành công!

Bình luận

Tin tức mới