Cách hạch toán Tài khoản 635 theo Thông tư 133

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 44 phút đọc

Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Lê Ánh xin cung cấp tới các bạn bài viết chi tiết cách hạch toán TK 635 theo thông tư mới nhất số 133 của Bộ Tài chính.

Bài viết liên quan: Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo thông tư 133 

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 635

Tài khoản 635 theo Thông tư 133

Tài khoản 635 theo Thông tư 133

a) Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm: 

– Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính; 

– Chiết khấu thanh toán cho người mua; 

– Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư; chi phí giao dịch bán chứng khoán; 

– Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; Lỗ bán ngoại tệ; 

– Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; 

– Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác; 

– Các khoản chi phí tài chính khác. 

b) Tài khoản 635 phải được hạch toán chi tiết cho từng nội dung chi phí. 

Không hạch toán vào tài khoản 635 những nội dung chi phí sau đây: 

– Chi phí phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; 

– Chi phí bán hàng; 

– Chi phí quản lý doanh nghiệp; 

– Chi phí kinh doanh bất động sản; 

– Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản; 

– Các khoản chi phí được trang trải bằng nguồn kinh phí khác; 

– Chi phí khác. 

c) Việc hạch toán khoản chi phí tài chính phát sinh liên quan đến ngoại tệ được thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư này. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 635 – Chi phí tài chính

Bên Nợ: khóa học kế toán 

– Các khoản chi phí tài chính phát sinh trong kỳ; 

– Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

Bên Có: 

– Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết); 

– Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính; 

– Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ. 

Xem thêm:

3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu 

1. Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ..., ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, 141, ... 

2. Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết phát sinh lỗ, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... (giá bán tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận được) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ) 

Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ). 

3. Trường hợp doanh nghiệp bán khoản đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp khác dưới hình thức hoán đổi cổ phiếu, doanh nghiệp phải xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về tại thời điểm trao đổi. 

Phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về nhỏ hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi được kế toán là chi phí tài chính, ghi: 

Nợ các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ cổ phiếu nhận về) 

Nợ tài khoản 635 - Chi phí tài chính (phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về thấp hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi) 

Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị hợp lý cổ phiếu mang trao đổi). 

4. Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác khi lập Báo cáo tài chính: 

- Trường hợp số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291 , 2292). 

- Trường hợp số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: 

Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291 , 2292) 

Có TK 635 - Chi phí tài chính. 

5. Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng do thanh toán trước hạn phải thanh toán theo thỏa thuận khi mua, bán hàng, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 131, 111, 112, ... 

6. Chi phí liên quan trực tiếp đến khoản vay dưới hình thức vay theo hợp đồng, khế ước thông thường (ngoài lãi vay phải trả), như chi phí kiểm toán, thẩm định hồ sơ vay vốn..., nếu được tính vào chi phí tài chính: 

Nợ các TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112 

7. Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, ... 

8. Trường hợp đơn vị trả trước lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi: 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (nếu trả trước lãi tiền vay) 

Có các TK 111, 112, ... 

Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay, lãi trái phiếu theo số phải trả từng kỳ vào chi phí tài chính, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 242 - Chi phí trả trước. 

9. Trường hợp vay trả lãi sau: 

- Định kỳ, khi tính lãi tiền vay, lãi trái phiếu phải trả trong kỳ, nếu được tính vào chi phí tài chính, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411) (nếu lãi vay nhập gốc) 

Có TK 335 - Chi phí phải trả. 

- Hết thời hạn vay, khi đơn vị trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi: 

Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (gốc vay còn phải trả) 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (lãi tiền vay của các kỳ trước) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lãi tiền vay của kỳ đáo hạn) 

Có các TK 111, 112, ... 

10. Trường hợp doanh nghiệp thanh toán định kỳ tiền lãi thuê của TSCĐ thuê tài chính, khi bên thuê nhận được hóa đơn thanh toán của bên cho thuê, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, ... 

Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính 

11. Khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ theo phương thức trả chậm, trả góp về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 156, 211 (theo giá mua trả tiền ngay) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước {phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ Thuế GTGT (nếu được khấu trừ)} 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán). 

Định kỳ, tính vào chi phí tài chính số lãi mua hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi:  

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 242 - Chi phí trả trước. 

12. Kế toán các khoản lỗ tỷ giá 

a) Kế toán bán ngoại tệ mà tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm bán nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ của các TK 111, 112, ghi: 

- Trường hợp bên Có TK tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ: 

Nợ TK 1111, 1121 (tỷ giá giao dịch thực tế bán) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số CL tỷ giá giao dịch thực tế bán nhỏ hơn tỷ giá ghi trên sổ kế toán) 

Có các TK 1112,1122 (tỷ giá ghi sổ k ế toán) 

- Trường hợp bên Có TK tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế: 

Nợ TK 1111,1121 (tỷ giá thực tế bán) 

Có các TK 1112,1122 

- Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ do tỷ giá giao dịch thực tế nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ các TK tiền được ghi đồng thời tại thời điểm bán ngoại tệ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính 

Có các TK 111 (1112), 112 (1122 ) 

b) Khi mua hàng hoá, dịch vụ, tài sản, chi trả các khoản chi phí... thanh toán bằng ngoại tệ nếu tỷ giá giao dịch thực tế nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán của các TK 111, 112: 

-Trường hợp bên Có TK tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211,  217, 241,642 (theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ tài khoản  635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có các TK 111 , 112 (theo tỷ giá trên sổ kế toán). 

- Trường hợp bên Có TK tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 241,642… (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch và thanh toán) 

Có các TK 111 , 112 (theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch và thanh toán). 

- Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời khi chi tiền mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cấu quản lý của doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112  

c) Khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ: 

- Trường hợp bên Nợ các tài khoản phải trả  và bên có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán và tỷ giá ghi sổ  kế toán các tài khoản nợ phải trả nhỏ hơn tỷ giá trên sổ kế toán TK 111, 112, ghi: 

Nợ các TK 331, 336, 341, ... (tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có các TK 1112 , 1122 (theo tỷ giá trên sổ kế toán). 

- Trường hợp bên Nợ các tài khoản phải trả và bên có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán và tỷ giá ghi sổ của tài khoản phải trả nhỏ hơn tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá ghi sổ của tài khoản tiền lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế, ghi: 

+ Khi thanh toán nợ phải trả: 

Nợ các TK 331,338,341…(tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có các TK 111,112 (1112,1122) (tỷ giá giao dịch thực tế) 

+ Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời khi thanh toán nợ phải trả hoặc đinh kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 111, 112, 331, 341, 338…. ( Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của khoản nợ phải trả hoặc tài khoản tiền và tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả nợ) 

d) Khi thu được tiền Nợ phải thu bằng ngoại tệ, mà tỷ giá giao dịch thực tế nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán các TK phải thu, ghi: 

- Trường hợp bên Có các TK phải thu áp dụng  tỷ giá ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi: Học kế toán ở đâu tốt 

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có các TK 131, 136, 138 (tỷ giá trên sổ kế toán). 

- Trường hợp bên Có các TK phải thu áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi: 

+ Khi thu các khoản nợ phải thu: 

Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu tiền) 

Có các TK 131, 136, 138… (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu tiền). 

+ Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được ghi nhận đồng thời khi thu được khoản nợ phải thu hoặc đinh kỳ tùy theo đặc điểm hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có các TK 131,136,138…. ( Chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của khoản nợ phải thu lớn hơn tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm thu tiền) 

13. Các doanh nghiệp chưa phân bổ hết khoản lỗ chênh lệch tỷ giá của giai đoạn trước hoạt động (đang phản ánh trên tài khoản 242 – Chi phí trả trước), phải kết chuyển toàn bộ số lỗ chênh lệch tỷ giá vào chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có TK 242 - Chi phí trả trước. 

14. Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

tài khoản  635 - Chi phí tài chính. 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về  Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành  

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 635 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc. 

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.     

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói  của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh     

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Cách hạch toán Tài khoản 133 theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 133 theo Thông tư 133

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo