Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 4
  • 3465
  • 12,298,841

Phương pháp kế toán Tài khoản 138 theo Thông tư 133

  28/11/2016

Phương pháp kế toán Tài khoản phải thu khác TK 138 theo Thông tư 133 năm 2016 của BTC dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được sử dụng trong thực tế như thế nào? Kế toán thực hành Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp hạch tài khoản 138 như sau:

>>>> Xem thêm: Hach toán tài khoản 136 – Phải thu nội bộ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác (TK 138)

Tài khoản 138 dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu.

1. Tài sản cố định hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) (giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

        Có TK 211 – Tài sản cố định (2111) (nguyên giá).

2. TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động phúc lợi phát hiện thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn)

Nợ TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ (GTCL)

        Có TK 211 – Tài sản cố định (2111) (nguyên giá).

Đồng thời phản ánh phần giá trị còn lại của tài sản thiếu chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) Học nguyên lý kế toán

         Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

3. Trường hợp tiền mặt tồn quỹ, vật tư, hàng hóa,… phát hiện thiếu khi kiểm kê:

a. Khi chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381)

        Có các TK 111, 152, 153, 155, 156.

b. Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 1388 – Phải thu khác (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lưcmg)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu qua kiểm kê phải tính vào tốn thất của doanh nghiệp)

        Có TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý. Học kế toán ở đâu tốt

c. Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được ngay nguyên nhân và người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (số phải bồi thường)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (sổ bồi thường trừ vào lưong)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ số thu bồi thường theo quyết định xử lý)

        Có các TK 152, 153, 155, 156

        Có các TK 111, 112.

4. Các khoản cho mượn tài sản phi tiền tệ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

        Có các TK 152, 153, 155, 156,…

5. Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu hồi, các khoản phải thu khác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

         Có các TK liên quan.

6. Kế toán giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu tại bên nhận ủy thác:

a. Khi chi hộ cho bên giao ủy thác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (nếu bên giao ủy thác chưa ứng tiền)

Nợ TK 3388 – Phải trả, phải nộp khác (trừ vào tiền nhận của bên giao ủy thác)

          Có các TK 111, 112.

b. Khi được bên ủy thác xuất khẩu thanh toán bù trừ với các khoản đã chi hộ,ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

        Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

c. Kế toán chi tiết các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu ủy thác được thực hiện theo hướng dẫn của Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác; Kế toán các khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu tại bên giao và nhận ủy thác thực hiện theo hướng dẫn của Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

7. Định kỳ, khi xác định tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, lợi nhuận được chia phải thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số đã thu được tiền)

Nợ TK 138-Phải thu khác (1388)

        Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

8. Khi thu được tiền của các khoản nợ phải thu khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112

        Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

9. Khi có quyết định xử lý nợ phải thu khác không có khả năng thu hồi, ghi:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (số bồi thường của cá nhân, tập thể có liên quan)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (số hạch toán vào chi phí)

        Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

10. Khi các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản phải thu khác (đang được phản ánh trên Báo cáo tình hình tài chính) cho công ty mua bán nợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số tiền thu được từ việc bán khoản nợ phải thu)

Nợ TK 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thu được từ bán khoản nợ và số đã được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi)

          Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

11. Kế toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược:

a. Dùng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386)

         Có các TK 111, 112.

b. Khi mang hàng tồn kho hoặc tài sản khác đi cầm cố, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386) (chi tiết theo từng khoản)

         Có các TK 152, 155, 156,…

c. Trường hợp dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386) (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn lũy kế)

          Có TK 211- TSCĐ (nguyên giá).

d. Khi nhận lại tài sản cầm cố hoặc tiền ký quỹ, ký cược:

– Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ các TK 111, 112

          Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

– Khi nhận lại hàng tồn kho hoặc tài sản khác mang đi cầm cố, ghi:

Nợ các TK 152, 155, 156,…

         Có TK 138 – Phải thu khác (1386) (chi tiết từng khoản).

– Nhận lại tài sản cố định cầm cố, ghi:

Nợ TK 211 – TSCĐ (nguyên giá khi đưa đi cầm cố)

        Có TK 138 – Phải thu khác (1386) (giá trị còn lại)

         Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (giá trị hao mòn lũy kế).

đ) Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)

         Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

e. Trường hợp sử dụng khoản ký cược, ký quỹ thanh toán cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

        Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

12. Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu khác là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác

         Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

          Có TK 138 – Phải thu khác.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 138 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bài viết liên quan: Hạch toán tài khoản 113 theo thông tư 200

Trung tâm Lê Ánh hiện đang đào tạo khóa học kế toán và khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập website: ketoanleanh.edu.vn để được tư vấn về các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới