Cách hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 16/07/2024 28 phút đọc

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ là một trong những tài khoản có sự thay đổi trong Thông tư 133 năm 2016. Vậy nó có sự khác biệt gì so với Thông tư 200, Quyết định 48 và cách hạch toán tài khoản 336  như thế nào. Mời bạn theo dõi bài hướng dẫn sau của các kế toán trưởng tại khóa học kế toán thực hành  Lê Ánh

1. So sánh tài khoản 336 trong Thông tư 133/2016/TT-BTC với Thông tư 200/2014/TT-BTC và QĐ 48/2006/BTC 

Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả giữa doanh nghiệp với các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (sau đây gọi là đơn vị hạch toán phụ thuộc); Giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau.   

 Thông tư 133 Thông tư 200 Quyết Định 48 
Tài khoản 336 

TK 336: Phải trả nội bộ 

TK 3361: Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 

TK 3368: Phải trả nội bộ khác 

 

 

 

 

TK 336: Phải trả nội bộ 

TK 3361:Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 

TK 3362: Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá 

TK 3363: Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa 

TK 3368: Phải trả nội bộ khác 

Không có tài khoản 336 

 

 

 

 

 

 

2. Nguyên tắc kế toán tài khoản 336 Theo thông tư 133/2016/TT- BTC  

Tài khoản 336 theo theo Thông tư 133

Tài khoản 336 theo theo Thông tư 133

• Tài khoản 336 dùng để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải trả nội bộ giữa doanh nghiệp (đơn vị cấp trên) với các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc có tổ chức công tác kế toán (đơn vị cấp dưới); giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc của cùng một doanh nghiệp với nhau. 

• Nội dung các khoản phải trả nội bộ phản ánh trên TK 336 “Phải trả nội bộ”, bao gồm: 

- Khoản phải trả về vốn kinh doanh. 

- Các khoản đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp doanh nghiệp, phải trả đơn vị hạch toán phụ thuộc khác. 

- Các khoản doanh nghiệp phải cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc 

- Các khoản phải trả, phải nộp có thể là quan hệ nhận tài sản, vốn, thanh toán vãng lai, chi hộ, trả hộ. 

• Tùy theo việc phân cấp quản lý và đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh ngh ệp cấp vào TK 3361- Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh hoặc TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

• Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” được hạch toán chi tiết cho từng đơn vị nội bộ có quan hệ thanh toán, trong đó được theo dõi theo từng khoản phải nộp, phải cấp và phải trả. 

• Cuối kỳ, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu tài khoản 136 và tài khoản 336 giữa các đơn vị theo từng nội dung thanh toán nội bộ để lập biên bản thanh toán bù trừ làm căn cứ hạch toán bù trừ trên 2 tài khoản này. Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời. 

Xem thêm: Cách hạch toán tài khoản 411 theo Thông tư 133   

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ 

Bên nợ TK 336:

• Số tiền đã trả cho đơn vị hạch toán phụ  thuộc; 

• Số tiền đơn vị hạch toán phụ  thuộc đã nộp cho doanh nghiệp; 

• Số tiền đã trả các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, thu hộ đơn vị nội bộ; 

• Bù trừ các khoản phải thu với các khoản phải trả của cùng một đơn vị có quan hệ thanh toán. 

Bên có TK 336: 

• Số vốn kinh doanh của đơn vị hạch toán phụ thuộc được doanh nghiệp cấp. 

• Số tiền đơn vị hạch toán phụ thuộc phải nộp DN; 

• Số tiền phải trả cho đơn vị hạch toán phụ thuộc; 

• Số tiền phải trả cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vị khác chi hộ, các khoản thu hộ đơn vị khác; 

Số dư bên Có:  Số tiền còn phải trả, phải nộp cho doanh nghiệp và các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp. 

Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, có 2 tài khoản cấp 2:   

• Tài khoản 3361 - Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để phản ánh số vốn kinh doanh được đơn vị cấp trên giao. 

• Tài khoản 3368 - Phải trả nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải trả khác giữa các đơn vị nội bộ trong cùng một doanh nghiệp. 

​4. Hướng dẫn hạch toán chi tiết TK 336 

1. Tại đơn vị hạch toán phụ thuộc   

a) Khi đơn vị hạch toán phụ thuộc như chi nhánh, cửa hàng, ban quản lý dự án… nhận vốn được cấp bởi doanh nghiệp, đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213, 217..... 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ (3361). 

b) Số tiền phải trả cho các đơn vị nội bộ khác về các khoản đã được chi hộ, trả hộ, hoặc khi nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ từ các đơn vị nội bộ chuyển đến, ghi: 

Nợ các TK 152, 153, 156 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT dược khấu trừ 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

c) Khi thu tiền hộ hoặc vay các đơn vị nội bộ khác, ghi: 

Nợ các TK 111, 112, ... 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

d) Khi trả tiền cho doanh nghiệp và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có các TK 111, 112, ... 

đ) Khi có quyết định điều chuyển tài sản cho các đơn vị khác trong nội bộ và có quyết định giảm vốn kinh doanh, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (3361) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu điều chuyển TSCĐ, BĐSĐT) 

Có các TK 152, 155, 156, 211, 213, 217..... 

e) Bù trừ giữa các khoản phải thu và phải trả phát sinh từ giao dịch với các đơn vị nội bộ, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 136 - Phải thu nội bộ. 

g) Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421), định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí trực tiếp qua TK 336 – Phải trả nội bộ hoặc qua TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh, ghi: 

- Kết chuyển doanh thu, thu nhập, ghi: 

Nợ các TK 511, 711 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ) 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc không theo dõi kết quả kinh doanh). 

Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ kết chuyển kết quả kinh doanh (lãi) lên đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

- Kết chuyển các khoản chi phí, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh) 

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh (nếu đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh riêng) 

Có các TK 632, 635, 641, 642. 

Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ kết chuyển kết quả kinh doanh (lỗ) chuyển lên đơn vị cấp trên, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

h) Trường hợp được phân cấp hạch toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, định kỳ đơn vị hạch toán phụ thuộc kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cho đơn vị cấp trên, ghi: 

- Kết chuyển lãi, ghi: 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

- Kết chuyển lỗ, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

2. Hạch toán tại doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc (đơn vị cấp trên)  

a) Số quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi phải cấp cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

b) Các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

c) Khi thanh toán các khoản phải trả cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có các TK 111, 112, ... 

d) Bù trừ các khoản phải thu, phải trả nội bộ, ghi: 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Có TK 136 - Phải thu nội bộ. 

Tham khảo thêm:

» Hệ thống tài khoản kế toán   theo Thông tư 133  

» Cách hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133  

» Hạch toán Tài khoản 128 theo Thông tư 133  

» Hạch toán tài khoản 138 - Phải thu khác theo Thông tư 133  

Trên đây là nguyên tắc và hướng dẫn hạch toán Tài khoản 336 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mong bài viết trên của kế toán Lê Ánh có ích cho bạn đọc. 

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Trung tâm Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về  Khóa học Kế toán tổng hợp thực hành .   

Kế toán Lê Ánh   chúc bạn thành công!   

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toán , khóa học kế toán tổng hợp online / offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu , khóa học phân tích báo cáo tài chính ... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.  

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online /offline hoặc nhân tư vấn các dịch vụ kế toán thuế trọn gói của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855 / Mrs Lê Ánh  

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.  

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Các Trường Hợp Được Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo