Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Kế Toán Lê Ánh Tác giả Kế Toán Lê Ánh 07/07/2023 23 phút đọc

Kế toán Lê Ánh đã giới thiệu mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp. Dưới đây là mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp đơn giản và chi tiết nhất. Biểu mẫu này sẽ giúp các bạn dễ dàng hoàn thiện báo cáo một cách nhanh nhất.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DNN)

Đơn vị báo cáo:..........................                                               Mẫu số B03 - DNN
Địa chỉ:
……………………...........             (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Năm ...

Đơn vị tính: ………….

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

1. Lợi nhuận trước thuế

01

 

 

 

2. Điều chỉnh cho các khoản

02

 

 

 

- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT

03

 

 

 

- Các khoản dự phòng

04

 

 

 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ

05

 

 

 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

06

 

 

 

- Chi phí lãi vay

07

 

 

 

- Các khoản điều chỉnh khác

08

 

 

 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

09

 

 

 

- Tăng, giảm các khoản phải thu

10

 

 

 

- Tăng, giảm hàng tồn kho

11

 

 

 

- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)

12

 

 

 

- Tăng, giảm chi phí trả trước

13

 

 

 

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh

14

 

 

 

- Tiền lãi vay đã trả

15

 

 

 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

16

 

 

 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

17

 

 

 

- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

18

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

 

 

 

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

21

 

 

 

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác

22

 

 

 

3. Tiền chi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

23

 

 

 

4. Tiền thu hồi cho vay, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

24

 

 

 

5.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

25

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 

 

 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

 

 

 

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

32

 

 

 

3. Tiền thu từ đi vay

33

 

 

 

4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ gốc thuê tài chính

34

 

 

 

5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

35

 

 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

 

 

 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

 

 

 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
(70 = 50+60+61)

70

 

 

 

 

                                                                                                                Lập, ngày ... tháng ... năm ...

NGƯỜI LẬP BIỂU                       KẾ TOÁN TRƯỞNG                     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

    (Ký, họ tên)                                   (Ký, họ tên)                                                 (Ký, họ tên)
 

Lưu ý

(1) Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số chỉ tiêu”.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

>>>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn chuyển số dư đầu kỳ của các tài khoản kế toán theo thông tư 133

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

   Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

   (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm) 

Bên cạnh việc đào tạo các khóa học kế toán trung tâm Lê Ánh còn đẩy mạnh đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, vui lòng liên hệ theo số hotline: 0904.84.88.55 hoặc truy cập các website của trung tâm để được tư vấn trực tiếp về các khóa học nếu bạn có nhu cầu tham gia nhé.

Kế Toán Lê Ánh
Tác giả Kế Toán Lê Ánh Admin
Trao Kinh Nghiệm - Tặng Tương Lai
Bài viết trước Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính theo TT 133/2016 TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán

Sách Nguyên Lý Kế Toán Ứng Dụng – Tài Liệu Hữu Ích Cho Kế Toán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo