Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 5
  • 792
  • 7,019,946

Các bước xử lý hoá đơn điện tử đã lập bị sai sót

  13/12/2018

Có nhiều trường hợp hoá đơn điện tử đã lập nhưng lại bị sai sót, sau khi lập rồi mới phát hiện ra lỗi sai, khi này kế toán sẽ phải xử lý như thế nào? 

>>>Bài viết tham khảo: khoá học kế toán thuế chuyên sâu

Theo quy định mới nhất tại nghị định Chính phủ 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11 quy định trong quá trình sử dụng hoá đơn điện tử mà phát sinh sai sót thì phải xử lý như sau:

1. Đối với hoá đơn điện tử có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế.

Trường hợp1: Chưa gửi hoá đơn cho người mua

Bước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy hoá đơn điện tử  có mã đã lập có sai sót.

Bước 2: Người bán lập hoá đơn điện tử  mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp2: Người bán đa gửi hoá đơn cho người mua

Bước 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04. lop hoc lap va kiem soat bctc cap toc

Bước 2: Người bán lập hoá đơn điện tử  mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

Trường hợp3: Cơ quan thuế phát hiện sai sót hoá đơn

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này về việc hủy hoá đơn điện tử  có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Bước 3: Người bán lập hoá đơn điện tử  mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hoá đơn điện tử  mới thay thế hoá đơn điện tử  đã lập để gửi cho người mua.

2. Đối với HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã lập

Trường hợp1: Hóa đơn đã gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện)

Bước 1:  Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT đã lập.

Bước 2: Người bán lập hoá đơn điện tử  mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

Trường hợp2: Cơ quan thuế phát hiện có sai sót

Bước 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo nghị định này để người bán kiểm tra sai sót.

Bước 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo nghị định này về việc hủy hoá đơn điện tử  không có mã của cơ quan thuế.

Bước 3: Người bán lập hoá đơn điện tử  mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

>>>Tham khảo thêm: Hoá đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không?

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng truy cập website: ketoanleanh.edu.vn

Bình luận

Tin tức mới