Kế toán Lê Ánh | Trao kinh nghiệm - Tặng tương lai

Giới thiệu về Kế Toán Lê Ánh
Video
Lượt truy cập
  • 17
  • 1038
  • 5,579,229

Kiểm tra tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp

  03/03/2017

Tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp trên báo cáo tài chính phản ánh số thuế GTGT mà doanh nghiệp còn phải nộp cho nhà nước ở thời điểm cuối kỳ. Bài viết dưới đây, cơ sở đào tạo kế toán tổng hợp Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách kiểm tra tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp trên báo cáo tài chính.

I. KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU TÀI KHOẢN 33311

  • Số dư Có TK 33311 đầu kỳ ở sổ cái = Số dư Có TK 33311 đầu kỳ trên bảng cân đối phát sinh = Thuế GTGT phải nộp của tờ khai thuế = tổng số liệu ở chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế hàng quý/tháng.

  • Kiểm tra các bút toán kết chuyển thuế GTGT hàng kỳ

Nợ TK 33311

      Có TK 1331: Giá trị nhỏ hơn giữa (tổng số dư đầu kỳ + số phát sinh Nợ TK 1331) với (Tổng số dư đầu kỳ + số phát sinh Có TK 33311)

+ Nếu số thuế GTGT phát sinh đầu ra > Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: doanh nghiệp số thuế doanh nghiệp nộp = chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế tháng/quý đó.

+ Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ > số thuế GTGT đầu ra thì doanh nghiệp được khấu trừ thể hiện ở chỉ tiêu [22] = số dư đầu kỳ Nợ TK 1331, số dư Cuối Kỳ Nợ 1331 = chỉ tiêu [43]

kiem-tra-thue-gia-tri-gia-tang-dau-ra-phai-nop

                                                          Kiểm tra số liệu tài khoản 33311

II. KIỂM TRA HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA DỊCH VỤ BÁN RA

- Kiểm tra, đối chiếu số lượng hóa đơn đầu ra với file excel theo dõi hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ xem có mất mát, thiếu hụt hóa đơn nào không? Và kiểm tra số hóa đơn đầu ra với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Kiểm tra các nội dung được phản ánh trên hóa đơn: Tên, địa chỉ, MST người mua, tên hàng hóa, ĐVT, số lượng , đơn giá, thành tiền….trên hóa đơn có khớp với bảng kê hóa đơn, chứng từ đầu ra không. Nếu hóa đơn nào bị sai phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (với các hóa đơn sai tên, địa chỉ, số tiền nhưng đúng MST) hoặc biên bản hủy hóa đơn (với những hóa đơn sai MST) và xuất hóa đơn điều chỉnh đồng thời lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh số thuế GTGT phải nộp trước khi có quyết định thanh kiểm tra thuế.

- Kiểm tra báo cáo sử dụng hóa đơn mẫu BC26: Xem số lượng hóa đơn đầu ra đã sử dụng, đã xóa bỏ… có khớp với số lượng trên mẫu BC26 không, với các hóa đơn hủy có biên bản thu hồi, hóa đơn xuất thay thế không.

- Hàng tháng/quý có nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đầy đủ hay không, kiểm tra thủ tục thông báo phát hành hóa đơn có đầy đủ không? Có thông báo phát hành hóa đơn 05 ngày trước khi sử dụng hay không?

>>> Xem thêm: Trừ lương nhân viên do đi làm muộn là sai luật

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Bình luận

Tin tức mới